• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Jaarverslag 2019 Stadsmuseum Vollenhove.
 
Inleiding
In dit jaarverslag wordt teruggekeken en vergeleken met het jaarplan 2019 van het Stadsmuseum Vollenhove. De term CHC is in dit jaar uit de naam verdwenen, al wordt die in de praktijk nog door velen gehanteerd.
 
Bestuursamenstelling
Het bestuur bestond in 2019uit:
Voorzitter:                               Henkvan Heerde
Secretaris:                              Teo Mintjes
Penningmeester:        Dineke Konter
Lid:                              Ans Platenkamp(tot november)
Er is in 2019 zesmaal vergaderd door het bestuur.
 
Donateurs
Aantal begin  2019  478…..en eind 2019 ……471…
 
Vrijwilligers
Aantal begin 2019 ……45……en eind 2019  .. 52 ,
De gevolgde cursus voor meer vrijwilligers heeft na een actieve belronde onder onze donateurs, toch een tiental nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Daarnaast is opnieuw contact gezocht met het VIP (vrijwilligersinformatiepunt)  in Steenwijkerland en de Noordoostpolder. Langzamerhand komt ook van die kant respons op onze vacature voor gastheer of gastdame. Het uitbreiden van ons vrijwilligersbestand is hard nodig om te kunnen voldoen aan de gewenste openingsdagen en -tijden.
 
Museumstatus
In 2019 zijn de volgende documenten, benodigd voor het verwerven van de erkende status als museum vastgesteld:

 • Vrijwilligersbeleidsplan
 • Calamiteitenplan
 • Collectieplan
 • Jaarplan 2020
 • Marketingplan 2020

 
Educatie
In het najaar van 2019 zijn we al begonnen met de uitvoering van ons aanbod in het Cultuurmenu voor het schooljaar 2019-2020.  Vier basisscholen hebben ingeschreven op het project Durgerdammers en de uitvoering er van begon al in december 2019. Voor ons aanbod in schoolseizoen 2020-2021 is hard gewerkt aan het opzetten van drie projecten, te weten Durgerdammers, Kastelen in Vollenhove en Kerst in Vollenhove. De werkgroep is hiervoor uitgebreid met Dineke Konter en Miriam de Boer. Tijdens de uitvoering zullen oud-leerkrachten van groepen 1 en 2 worden ingeschakeld voor het lezen van het kerstverhaal. In december is het project ‘Kerst in Vollenhove’ uitgetest op twee kleutergroepen.
 
Arrangementen en stadswandelingen
Het aanbod in arrangementen is niet wezenlijk veranderd. Het aantal afgenomen arrangementen en stadswandelingen is met 22 globaal gelijk gebleven.
 
Marketing.
De in het marketingplan 2019 aangegeven doelen zijn bijna allemaal uitgewerkt en gerealiseerd.
De extra verspreiding van onze folder en flyers bij hotels, campings, B&B heeft aardig wat bezoekers opgeleverd. Ook de extra inspanning bij en door de havenmeester in Vollenhove mag genoemd worden.  De donateurs zijn extra benaderd via Kondschap en nieuwsbrief.  De in oktober gehouden lezingen werden overboekt in aantal deelnemers. Nimmer is aan te geven of deze inspanning MEER bezoekers heeft aangetrokken, maar in ieder geval zijn wij tevreden met het resultaat (in 2018 totaal 2278 bezoekers, 2019  totaal 2111). Opmerkelijk is dat het aantal volwassen bezoekers is gestegen met  ruim 140.  De extra opening op maandagen van 10.00  tot 14.00 uur  heeft geresulteerd in meer dan 100 bezoekers, reden waarom wij hiermee doorgaan in 2020.
Met het verbeteren van onze PR activiteiten middels internet (eigen website, Facebookpagina en links op websites van anderen zoals die van Weerribben-Wieden),  fietsknooppuntenroute,  museumberaad, etc. is een begin gemaakt.  Het blijkt een moeizame weg te zijn om voldoende medewerking te vinden. De nieuwe (fiets)- en wandelroutes zijn vermeld op onze website, maar worden nog niet actief gebruikt. Het actief vermelden van onze evenementen op diverse website's heeft de nodige aandacht, maar  wil nog niet het gewenste resultaat opleveren.
Organisatorische activiteiten
In totaal zijn er vier nieuwsbrieven verzonden aan de vrijwilligers. Er zijn twee bijeenkomsten met de vrijwilligers geweest.
Er is een besluitenlijst gemaakt van besluiten met een langdurig karakter. Ieder jaar zal in januari deze lijst worden herzien.
Met ingang van 2 augustus 2019 is ons museum een ‘erkend leerbedrijf’ voor de komende vier jaar, t.b.v. het M.B.O. niveau 2.  Deze status is bereikt met dank aan vrijwilliger Miriam de Boer welke in bezit is van alle daarvoor benodigde diploma's. Een vrijwilligster heeft haar MBO-stage op die manier begeleid in ons museum kunnen uitvoeren.
In de organisatie zijn in 2019 de volgende veranderingen gekomen:
- boekhouding en donateursadministratie worden uitgevoerd door een vrijwilliger, namelijk de penningmeester die statutair na het maximaal aantal bestuurstermijnen moest aftreden;
- de werkgroep educatie heeft niet als zodanig gefunctioneerd, deeltaken zijn ingevuld door andere vrijwilligers;
- notulen van bestuursvergaderingen worden door de secretaris gemaakt.
- er is een marketingwerkgroep opgericht.
 
Automatisering en beveiliging.
In 2019  is het aantal camera's uitgebreid met twee stuks, welke zijn aangesloten op het scherm bij de balie. De twee reservecamera's worden in 2020 aangesloten na het realiseren van  de nodige UTP bekabeling.
Ook is de verdieping, met het depot, nu voorzien van twee nieuwe Pir melders welke ongewenste insluipers kunnen detecteren. Een eventuele brandmelding wordt nu, zoals eerder al een inbraakmelding, doorgeleid via de telefoon naar de lijst vrijwilligers die voor opvolging zorgen. Het calamiteitenplan en de beveiligingshulpmiddelen zijn doorgenomen met de vrijwilligers.
De PC’s zijn allemaal voorzien van het nieuwste besturingssysteem, de twee van collectiebeheer van snelle gegevensopslag en extra geheugen.
 
Huisvesting
De buitenzijde van het pand is geheel geschilderd en voor komende 5 jaar zal er een onderhoudscontract worden opgesteld. Het schilderwerk aan de binnenzijde is - naar behoefte - uitgevoerd door de klussengroep.
De klimaatbeheersing wordt nu volgens de museumnormen gemeten door twee dataloggers die op steeds wisselende plekken temperatuur en vochtigheid vastleggen. De eerste resultaten geven al een goed en positief beeld.
 
Samenwerking en bijzondere activiteiten
 
Op 16 maart vond een bijeenkomst plaats van regionale gebruikers van ZCBS, de collectiebeheersoftware waar ook wij vanaf eind 2018 gebruik maken. Er waren 24 mensen van 12 historische verenigingen en musea uit een straal van 50 km rondom, waarmee ook veel kennis en ervaringen werden uitgewisseld.
 
Er is deelgenomen aan de drie bijeenkomsten van het Museumberaad van de gemeente Steenwijkerland. Dat levert nog steeds niet veel meer op dan een voorzichtige intentie kennis te delen.
 
Tijdens de ‘Dag van de geschiedenis’, 19 oktober, zijn er op verzoek van het gemeentearchief rondleidingen gehouden in het museum, als onderdeel van hun programma in de Mariakerk en de Tuinen van Marxveld, binnen het landelijke  het thema Zij/hij.
 
Er is opnieuw samengewerkt met de organisatoren van ‘Typisch Vollenhove’ (opvolger van de Havendagen).
De samenwerking met de Stichting Waterreceatie, exploitant van de haven, bleef beperkt tot direct maar vruchtbaar contact met de havenmeester van dit jaar. Probleem is dat de functie elk jaar door een ander wordt ingevuld.
Er was contact met de VOC, waarbij mogelijke samenwerking is besproken, maar dat heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.
 
Redactie Kondschap
In 2019 kwam zoals gebruikelijk ons blad vier maal uit, en vergaderde de redactie ook vier maal. De samenstelling van de redactie bleef ongewijzigd, evenals de taakverdeling.
Het leverde 17 artikelen op, waarvan 9 geschreven door mensen buiten de redactie.
Er werd aandacht geschonken aan de nieuwe wisselexpositie ‘Alles uit de kast’, aan nieuwe aanwinsten en aan een speciaal object in het museum.
Collectiebeheer
In het collectieplan zijn strakke, hanteerbare regels geformuleerd voor het samenstellen van de collectie, en dus ook voor het afstoten. Het depot is op grond daarvan opgeruimd, veel is afgestoten naar regionale collega’s en naar de nieuwe MuseumDepotshop.
De kleding, verzameld door de SOB rond 1995 en aangevuld tot 2004, is geïnventariseerd. Na de expositie van de mooiste stukken onder de titel ‘Alles uit de Kast’ is alles gesorteerd, en opnieuw opgeborgen op een geregistreerde plek.
Met de registratie van de objecten in de permanente tentoonstelling is een start gemaakt, deze zal in het voorjaar van 2020 worden afgerond.
Er zijn twee vrijwilligers geworven voor onderzoek, één voor documenten en één voor foto’s.
De beeldbank met foto’s is in bewerking. De meeste in het depot aangetroffen foto’s zijn ingescand, daarnaast zijn nieuwe foto’s verkregen. Er is een samenwerking tot stand gebracht met Oud Vollenhove, waardoor de inmiddels ruim vierhonderd foto’s en het daarbij verzamelde commentaar voor ons ter beschikking is gekomen.
Helaas hebben de inspanningen om twee voor ons belangrijke objecten, eigendom van de gemeente en nu elders in bruikleen, naar ons toe te halen nog niets opgeleverd.
 
Tentoonstellingen
Thema van de wisselexpositie was ‘Alles uit de Kast’, waarbij de mooiste kledingstukken uit het depot, verzameld bij de Oudheidkamer in de jaren 1994-2004 werden getoond.
De permanente tentoonstelling is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Het kabinet adel is na de wisseltentoonstelling in 2018 heringericht met stukken uit het depot vanwege teruggave van diverse bruiklenen. Het kabinet bevolking is opgefrist, en na de wisselexpositie permanent uitgebreid met een vitrine met handwerken en kinderjurkjes. De mutsenvitrine is opgefrist en van extra informatie voorzien.
‘Kerstgroepen Wereldwijd was de titel van de kerstgroepenexpositie, van 9-12 tot 7-1. De kerstgroepen kwamen uit de collecties van Jo en Maria Smits uit Weurt, lid van de vereniging ‘Vrienden van de kerstgroep Nederland’, en Gery Woltinge uit Zwolle. Er waren zo’n 350 bezoekers, meer dan het jaar daarvoor.
 tm.
 

  

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.