• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 april  2017

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur bestond in 2016 uit vijf personen. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen.
 
Huisvesting
                
In 2016 zijn enkele kabinetten weer voorzien van andere voorwerpen. In het kabinet Visserij zijn vooral de vitrines voorzien van andere objecten. Op  de verdieping is de werkgroep archivering en digitalisering bezig met het op foto zetten van de voorwerpen en te voorzien van de nodige bekende informatie  Een oproep voor externe opslag van grote voorwerpen heeft nog niet geleid tot enig resultaat. Wel  zijn diverse voorwerpen uitgezocht op haar kwaliteit en historische waarde voor conservering en presentatie. Goederen die buiten deze norm vallen zijn apart gezet met als doel hiervoor op korte termijn een bestemming te vinden. Dat kan zijn middels het houden van een veiling of herplaatsing in een museum binnen het gebied "Land van Vollenhove".
           
Geldmiddelen
 
Geldmiddelen zijn in 2016 hoofdzakelijk verkregen uit de volgende bronnen:
-   Donatiebedragen van 505 donateurs
-   Entreebedragen, verkoop van koffie/thee, enz, boeken, kaarten en merchandising.
-   Arrangementen (gidswerk)
-   Bijdrage gemeente (Waarderingssubsidie)
-   Bijdrage gemeente in de kosten van het drukken van de brochure Bodemschatten uit de kop en het project Kinderspelen op een havezate
-   Bijdrage HGBW in de kosten van de Sint Maartensoptocht
 
Uitkomst exploitatierekening 2016
De jaarrekening 2016 sluit met een nadelig saldo van afgerond € 700,00. 
 
Educatie  
Cultuurmenu 2016 met als titel …."spelen op een havezate": in het museum begonnen de leerlingen met informatie over het leven en wonen op een Havezate (landhuis). Daarna werd er gekeken naar hoe kinderen daar vroeger speelden.
Voor kinderen die daar opgroeiden waren spelletjes vaak anders dan nu. Binnen werd er gespeeld met blokken en het plakken van plaatjes in boeken en het maken van windmolentjes van bouwplaten was favoriet. Voor buiten werden er hoepels, stelten, tollen, knikkers en poppenwagentjes gebruikt. In het museum waren diverse oud Nederlandse spelen aanwezig als voorbeelden van hoe vroeger gespeeld werd. De leerlingen werden in groepjes door het museum geleid en deden de kijkwijzer opdrachten. De kinderen konden sommige spelletjes zelf doen of actief meedoen, bv. steltlopen, hoepelen en tollen. Maar ook ganzenborden en met een knikker doolhof spelen.
 
Wisseltentoonstelling
Van april tot half november was er de wisselexpositie “Bodemschatten uit de Kop”. De expositie bestreek de periode van de Prehistorie tot de 18de eeuw. De ruimte werd aangepast met nieuwe vitrines en verlichting.
Een belangrijk onderdeel vormden de vondsten bij de Voorpoort in Vollenhove. Hierbij kwamen diverse bijzondere vondsten naar boven, waaronder de degen en een maatbakje. Ook een aantal bouwelementen van kasteel de Toutenburg vormden een nieuw onderdeel. Dit is van blijvende aard. Tevens werd er een mooie brochure uitgegeven mbt deze tentoonstelling.
Helaas werd het beoogde aantal bezoekers niet gehaald.
 
Vaste expositie 
Het kabinet adel is ingericht met voorwerpen uit de eigen collectie van het CHC en van diverse adellijke families. Deze wordt heringericht in verband met teruggave bruiklenen.
Het kabinet geestelijkheid heeft weinig verandering ondergaan dit jaar. Eén vitrine met voorwerpen uit de nalatenschap van ds. Wolgen. Aandacht voor vondsten van Nieuw Clarenberg en voorwerpen uit de RK kunstcollectie van de tentoonstelling en de maquette van het Oldhuis, de woning van de bisschop, vormen de belangrijkste inhoud van dit kabinet.
Het kabinet Visserij is geheel intact gebleven. Nieuw waren scheepsmodellen van de Lemster Aak, de Schokker en de Bons. Deze zijn tijdelijk in bruikleen gegeven door  Museum Schokland. 
 
Archeologie
Door verbouwing op de eerste verdieping en het vertrek van de heer Assink, is de werkgroep archeologie en restauratie uiteen gevallen. Hiervoor is een nieuwe trekker voor de werkgroep aangesteld. Er zijn goede contacten gelegd met de regionaal archeoloog Marijke Nieuwenhuis en ook met archeologische werkgroepen uit de regio.
 
Bezoekersaantallen in 2016
Totaal aantal bezoekers in 2016 1.857 (2015: 2.475) waarvan 305 donateurs/niet-betalende bezoekers (2015: 522). Hierin zijn de donateurs van de ontvangen groepen begrepen.
In 2016 mocht het CHC 15 groepen verwelkomen met in totaal 740 bezoekers (2015:  16 groepen met 943 bezoekers). In dit aantal zijn begrepen 561 leerlingen in schoolverband (2015: 546). Het totaal aantal bezoekers vertoond een forse daling. Dat van leerlingen in schoolverband een lichte stijging  Via het programma "cultuurmenu" weten scholen ons steeds beter te vinden en is men enthousiast over de geboden lesbrieven.
 
Medewerkers/vrijwilligers 
Onze vrijwillige medewerkers blijven het hart vormen van het Cultureel Historisch Centrum Land van Vollenhove (CHC). Allen staan direct of indirect in dienst van de bezoekers (incl. sponsoren en donateurs). Vanaf het eerste contact en de ontvangst in het Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove wordt de bezoekers uitleg aangeboden bij de tentoonstellingen.
Het totaal aantal medewerkers is nu 61  personen. (2015   57 ) .
in 2016 zijn er in totaal twee nieuwsbrieven met de nieuwste informatie verzonden aan alle vrijwilligers. Tussentijds zijn er diverse mails verzonden met informatie voor één of meerdere werkgroepen.
Om aan onze ambitie gevolg te kunnen geven is een gedifferentieerd scala aan medewerkers nodig. Omdat dit bijna niet is te realiseren verkiezen we voorlopig voor breed inzetbare multifunctionele medewerkers. Ondanks andere inschatting leert ons de praktijk dat voorlopig meer tijd achter de schermen noodzakelijk is dan voor de schermen. Hiervoor worden dan ook andere instanties en personen ingeschakeld welke niet genoteerd worden als vrijwilliger.
De beoogde professionaliteit zal zeker zijn weerslag hebben op het personeelsbestand. We onderscheiden momenteel  publieksgerichte medewerkers:  receptionisten, balie- en horeca medewerkers, verhalenvertellers en gidsen. Achter de schermen: medewerkers om onze vernieuwde website en het computernetwerk en de applicatieprogramma’s te (helpen) beheren. Medewerkers die in werkgroepverband meedenken en helpen bij het opzetten en verder ontwikkelen van tijdelijke en permanente exposities, het archiveren en digitaliseren van alle voorwerpen in depot en magazijn. De administratieve ondersteuning en technisch beheer (onderhoud) van gebouw en installaties behoort eveneens tot het takenpakket.

Het CHC was geopend op woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Dit was van 2 april tot 6 november 2016. Op 11 november 2016 was er weer een bijzondere activiteit in samenwerking  met de 4-V's. (St. Maartensoptocht met uitgeholde pompoenen, enz.). Helaas was de opkomst van de kinderen dit jaar minimaal, hetgeen ons heeft doen besluiten deze activiteit niet meer te houden in 2017.
Vanaf 10 december alle dagen van de week en ook op twee avonden  (16 en 23 december), waarvoor net als vorig jaar veel belangstelling was. Dit in verband met de tentoonstelling "kerststallen wereldwijd" welke afgesloten werd op 9 januari 2017. Tijdens de openingstijden waren er minstens twee publieksmedewerkers aanwezig.
We kennen flexibele werktijden, de medewerkers van een werkgroep  regelen zelf hun inzet. Nieuwe medewerkers worden goed voorbereid op hun taak. Voor aanvang van elke nieuwe expositie wordt er op een avond uitleg en informatie gegeven over de nieuwe tentoonstelling. Tenminste één maal per jaar organiseren we een gezellige en informatieve avond. Voor elke opening wordt, in een bijeenkomst van gastvrouwen en gastheren, informatie gegeven over een nieuwe wisseltentoonstelling. Dit is nodig  om de gasten goed te woord te kunnen staan  over de achtergronden van de tentoonstelling.
 
Samenwerking/Overleg
In het afgelopen jaar zijn er enkele bijeenkomsten geweest met alle museale instellingen in de gemeente. In het najaar is een begin gemaakt met een aantal sessies, waarin gesproken wordt over de toekomst visie van de betrokken instellingen. Dit olv een externe deskundige.
 
Enkele mijlpalen  
-   Vrijwilligersavond in januari.
-   Open monumentendag. Thema: Iconen en Symbolen
-   Kerststallententoonstelling. Ruim 500 bezoekers.
-   11 november: Lampionoptocht i.s.m. de Brede school
-    Avondopenstelling op 16 en 23 december.
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.