• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van
het stadsmuseum Vollenhove is 818965071.

Financiën

De gemeente Steenwijkerland heeft begin 2013 besloten om de subsidieregeling voor musea en historische verenigingen te harmoniseren. Dit houdt in dat ingaand het jaar 2014 de gemeente aan alle instellingen een basissubsidie (waarderingssubsidie) toekent. Voor historische verenigingen geldt een jaarlijks bedrag van € 750,00 en voor musea met een museumregistratie (en musea die bezig zijn met verkrijging van een registratie) een jaarlijks bedrag van € 3.000,00. Tot en met 2013 ontving het CHC geen algemene subsidie van de gemeente. Deze nieuwe regeling leidt ingaande 2014 dus tot een extra inkomstenpost van € 3.000,00 per jaar. 

Vergoedingsregeling

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Enkel gemaakte onkosten, zoals reiskosten (19 cent per km.), worden in bijzondere gevallen op declaratiebasis vergoed. De stichting kent een vergoedingsregeling conform de ANBI voorwaarden. De vrijwilligers kunnen de gemaakte uren en onkosten declareren, waarbij de mogelijkheid bestaat deze aan de stichting te schenken.
 

Exploitatierekening 2018 (samenvatting)

Lasten   Baten
Kosten medewerkes (reiskosten en on-     Opbrengst koffiecorner    1.493,00
kostenvergoeding)    1.571,00   Opbrengst gidswerk    1.478,00
Huisvestingskosten (onderhoud gebouw,     Opbrengst entree    5.502,00
energiekosten, verzekeringen en belastingen)    4.595,00   Opbrengst verkoop winkel       861,00
ICT, website en beamer    2.076,00   Opbrengst donaties    9.597,00
Inrichting exposities en biblotheek    1.870,00   Waarderingssubsidie gemeente    3.000,00
Kosten periodiek (Kondschap)    3.711,00   Overige baten (rente, sponsoring, zaalhuur)       492,00
Verzekeringen (o.a. expositie)    1.235,00      
Inkopen (o.a. tbv de koffiecorner)    1.453,00      
Overige lasten (representatie, porto,        
drukwerk, telefoon, bankrekening)    2.346,00      
Batig saldo exploitatie    3.566,00      
Totaal van de lasten  22.423,00   Totaal van de baten  22.423,00
         
                                                                                                                                                         
Het voordelig verschil tussen lasten en baten ad € 3.566, wordt gedeeltelijk toegevoegd aan de
Reserve groot onderhoud gebouw en gedeeltelijk aan de Reserve aanschaf museumstukken. Naast de algemene reserve (om tegenvallers op te vangen) beschikt het CHC over bestemmingsreserves voor Groot onderhoud gebouw, ICT, Vervanging installaties en Aanschaf museumstukken.
         
Balans per 31 december 2018 (samenvatting)
Activa     Passiva  
         
Omschrijving bedrag   Omschrijving bedrag
Vaste activa     Eigen vermogen  
Gebouw  €   156.000,00   Algemene reserve  €   186.339,00
      (vrij besteedbaar ca 30.000,00)  
Vlottende activa     Bestemmingsreserves  €     14.040,00
Te ontvangen posten     Totaal eigen vermogen  €   200.379,00
Debiteuren en vooruit betaald  €      1.929,00      
      Kortlopende schulden  
Liquide middelen     Crediteuren  €         484,00
Rekening courant Rabo en ING  €      4.593,00   Vooruitontvangen opbrengsten  €         218,00
Bedrijfstelerekening (spaarrekening)  €    60.443,00   Fooienpot  €         849,00
Totaal vlottende activa  €    66.965,00   Saldo subsidie Museumberaad  €    14.715,00
      Saldo tbv inrichting park Oldruitenborgh  €      2.754,00
      Totaal kortlopende schulden  €    19.020,00
         


 
    Voordelig resultaat exploitatie-
rekening
€       3.566,00
         
Totaal activa  €   222.965,00   Totaal passiva  € 222.965,00
         
Begroting 2020 (samenvatting)  
   
Lasten  
Kosten medewerkers (reiskosten, onkostenvergoeding, opleiding, werving)  €        1.700,00
Huisvestingskosten (onderhoud gebouw, energiekosten, verzekering, belastingen)  €        6.200,00
Administratiekosten (computersysteem, website, beamer, (brief)papier)  €        6.050,00
Telefoon en internet  €           700,00
Collectiebeheer  €           400,00
Inrichting exposities en bibliotheek  €           900,00
Kosten periodiek (Kondschap)  €        4.000,00
Verzekeringen (inventaris, expositievoorwerpen, w.a.)  €        1.350,00
Marketing  €           500,00
Inkopen t.b.v. de verkoop (boeken, kaarten, prenten, routes, koffiecorner)  €        1.700,00
Educatie  €           500,00
Verwerving museumstatus  €        2.700,00
Overige kosten (o.a. representatie, contributies, meldkamer, bank)  €        1.170,00
Onvoorzien  €           720,00
Totaal van de lasten  €     28.590,00
   
Baten  
Opbrengst koffiecorner  €        1.800,00
Opbrengst gidswerk  €        1.700,00
Opbrengst entree  €        4.400,00
Opbrengst verkoop winkel  €           600,00
Opbrengst zaalhuur  €           100,00
Opbrengst donaties  €        8.800,00
Subsidie gemeente  €        3.000,00
Sponsoring (schermen)  €           100,00
Bijdrage uit reserve ICT  €        3.500,00
Bijdrage uit algemene reserve en reserve park  €        4.590,00
Totaal van de baten  €     28.590,00
   
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.