• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van het CHC Land van Vollenhove is 818965071.

Financiën

De gemeente Steenwijkerland heeft begin 2013 besloten om de subsidieregeling voor musea en historische verenigingen te harmoniseren. Dit houdt in dat ingaand het jaar 2014 de gemeente aan alle instellingen een basissubsidie (waarderingssubsidie) toekent. Voor historische verenigingen geldt een jaarlijks bedrag van € 750,00 en voor musea met een museumregistratie (en musea die bezig zijn met verkrijging van een registratie) een jaarlijks bedrag van € 3.000,00. Tot en met 2013 ontving het CHC geen algemene subsidie van de gemeente. Deze nieuwe regeling leidt ingaande 2014 dus tot een extra inkomstenpost van € 3.000,00 per jaar. 

Vergoedingsregeling

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Enkel gemaakte onkosten, zoals reiskosten (19 cent per km.), worden in bijzondere gevallen op declaratiebasis vergoed. De stichting kent een vergoedingsregeling conform de ANBI voorwaarden. De vrijwilligers kunnen de gemaakte uren en onkosten declareren, waarbij de mogelijkheid bestaat deze aan de stichting te schenken.
 

Exploitatierekening 2017 (verkorte versie)

 

Lasten

Kosten medewerkers (reiskosten en onkostenvergoeding)                                                            1.638

Huisvestingskosten (onderhoud gebouw, energiekosten, verzekeringen en belastingen)           5.299

Onderhoud computersysteem, website en beamer                                                                          1.049

Inrichting exposities en bibliotheek                                                                                                        775

Kosten periodiek (Kondschap)                                                                                                           3.846

Verzekeringen (o.a. expositie)                                                                                                            1.257

Aankoop en onderhoud (keuken)inventaris                                                                                          294

Inkopen ten behoeve van de verkoop (boeken, kaarten, prenten, ingrediënten koffiecorner)     1.839

Overige kosten (representatie, porto, kantoorbenodigdheden, drukwerk, telefoon, 
bankrekening)                                                                                                                                       1.963

Totaal van de lasten                                                                                                                            17.960

                                                                                                                                                              ======

Baten

Opbrengst koffiecorner                                                                                                                        2.375

Opbrengst gidswerk                                                                                                                             1.842

Opbrengst entree                                                                                                                                  5.298

Opbrengst verkoop (boeken, kaarten prenten, merchandising, enz.)                                             1.704

Opbrengst donaties (eind 2017 487 donateurs)                                                                               9.757

Bijdragen van derden                                                                                                                              202

Waarderingssubsidie gemeente                                                                                                        3.000

Overige inkomsten  (rente, sponsoring, zaalhuur, veiling, restitutie OZB 2015/2016)                  1.500

Totaal van de baten                                                                                                                            25.678

                                                                                                                                                             ======

 

Het voordelig verschil tussen lasten en baten ad € 7.718 wordt gedeeltelijk toegevoegd aan de algemene reserve.en
gedeeltelijk aan de Reserve aanschaf museumstukken. 
Naast deze algemene reserve (om tegenvallers op te vangen)
beschikt het CHC over bestemmingsreserves voor Groot onderhoud gebouw, ICT, Vervanging installaties en Aanschaf
museumstukken.

         
Balans per 31 december 2017 (samenvatting)
Activa     Passiva  
         
Omschrijving bedrag   Omschrijving bedrag
Vaste activa     Eigen vermogen  
Gebouw  €   156.000,00   Algemene reserve  €   183.622,00
      (vrij besteedbaar ca 28.000,00)  
Vlottende activa     Bestemmingsreserves  €       9.039,00
Te ontvangen posten     Totaal eigen vermogen  €   192,661,00
Debiteuren en vooruit betaald  €      2.472,00      
      Kortlopende schulden  
Liquide middelen     Crediteuren  €         762,00
Rekening courant Rabo en ING  €      8.093,00   Vooruitontvangen opbrengsten  €         240,00
Bedrijfstelerekening (spaarrekening)  €    53.394,00   Fooienpot  €         809,00
Totaal vlottende activa  €    61.959,00   Saldo subsidie Museumberaad  €    14.715,00
      Saldo tbv inrichting park Oldruitenborgh  €      3.054,00
      Totaal kortlopende schulden  €    19.580,00
         


 
    Voordelig resultaat exploitatie-
rekening
€       7.718,00
         
Totaal activa  €   219.959,00   Totaal passiva  € 219.959,00
         
Begroting 2018 (verkorte versie)          
                 
Lasten                
Kosten medewerkers (reiskosten, onkostenvergoedingen, opleidingen) 1.700  

Huisvestingskosten (onderhoud gebouw, energiekosten, verzekering en

belastingen

5.850

 

 
Administratiekosten (computersysteem, website, beamer, (brief)papier) 3.200  
Telefoon en internet           700  
Archivering en digitalisering         300  
Inrichting exposities en bibliotheek       2.000  
Kosten periodiek (Kondschap)         3.800  
Verzekeringen (inventaris, expositie-voorwerpen en wa)    1.300  
Drukwerk, reclame en promotie         600  
Inkopen ten behoeve van de verkoop (boeken, kaarten, prenten, koffiecorner) 2.000  
               

Overige kosten (o.a. representatie, contributies/lidmaatschappen, meldkamer

en bank)

1.280

 

 
Onvoorzien           670  
                 
Totaal van de lasten           23.400  
                 
Baten                
Opbrengst koffiecorner         1.800  
Opbrengst gidswerk           1.700  
Opbrengst entree           4.100  
Opbrengst verkoop (boeken, kaarten prenten, merchandising, enz.)       1.050  
Opbrengst zaalhuur           100  
Opbrengst donaties        9.200  
Rente             50  
           
Waarderingssubsidie gemeente         3.000  
Sponsoring (schermen)         200  
Bijdrage uit algemene reserve 1.200  
Bijdrage uit Reserve ICT                       1.000  
Totaal van de baten           23.400  
             

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.