• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Jaarplan 2017, verkorte versie

Jaarprogramma exposities

17 december 2016 t/m 8 januari 2017: Kerststallententoonstelling.
Gezien het succes van vorige jaren wordt dit evenement jaarlijks herhaald.
Vanaf 8 april 2017 is er de expositie "Welkom Schokkers".
In deze expositie worden etsen en schilderijen getoond over de laatste bewoonde periode van het eiland, wordt aandacht gegeven aan de klederdracht en het wonen op het eiland. Getracht wordt om ook aan de oudere geschiedenis van het voormalige eiland aandacht te besteden, redenen voor de Unesco om het Werelderfgoed te noemen. Ten slotte wordt de link gelegd naar Vollenhove via portretten en genealogische gegevens: wie kwamen er naar Vollenhove en waar kwamen ze terecht. De expositie wordt samengesteld met hulp van de Schokkervereniging en Vollenhoofse Schokker nazaten. In de periode dat deze expositie er is, zullen er presentaties over de volledige geschiedenis van het eiland worden gegeven, wordt (tijdens Open Monumentendag) de ‘Schokkerdag’ in Vollenhove gehouden, en in het blad ‘Het Schokker Erf’ er aandacht aan zal worden besteed. Doel is  om in het maart-, juni- en septembernummer van ‘Kondschap’ artikelen te plaatsen over de expositie en over de Vollenhoofse nazaten.

Vanaf midden april tot eind mei is weer het cultuurmenu, waarvoor zich al 6 scholen hebben ingeschreven en we ongeveer 120 kinderen mogen ontvangen. Dit jaar gaat het over de Durgerdammers en verder word er in betrokken de visserij van Vollenhove en de nieuwe expositie "Welkom Schokkers". Het verhaal van de Durgerdammers wordt vanuit het kinderboek gaat vertelt Tevens wordt voor de kinderen een speurtocht uitgezet in de expositie ruimte.

Indien het evenement kerststallen 2016/2017 ook goed loopt, wordt dit weer georganiseerd eind 2017.

Arrangementen

De routes zijn gelijk gebleven aan het vorig jaar. En de stadwandelingen zijn uitgebreid met  een route over de verschillende  gevels van woningen.

Participatie Platform (Samenwerking andere partijen, organisaties, etc.)

Vanaf 2013 bestaat er een vorm van museumoverleg waarbij alle instellingen, die een financiële band met de gemeente hebben bijeen komen. Dit is onder voorzitterschap van de wethouder. Deze bijeenkomsten vinden minimaal twee keer jaar plaats. De verslagen worden gemaakt door de cultuurambtenaar. Daarnaast is met het Platform Cultuureducatie Steenwijkerland een brug geslagen naar het onderwijs. Er zit een vertegenwoordiger uit de museale sector in de Stuurgroep Ontwikkeling Toerisme Steenwijkerland. Belangrijk wordt gevonden dat de toerist langer in het gebied wordt vastgehouden. Hiervoor is in 2013 een plan (de zes verhaallijnen) opgesteld en besproken in het museumoverleg. Voor de realisatie is hiervoor € 15.000,00 beschikbaar gesteld (TRAP gelden). De pilot over de ‘vorstelijke route’ is klaar en de verhaallijnen zullen in 2017 door de andere deelnemers moeten worden opgesteld. 

Kondschap

De nieuwe omslag wordt ook de basis voor  andere uitgaven van het CHC. Kondschap mag zich nog steeds verheugen in een grote schare lezers (alle donateurs van het Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove krijgen Kondschap toegestuurd). Er is periodiek overleg vanuit het Bestuur met de redactie van Kondschap. Het opnemen van advertenties en een meer zakelijke opzet, zal moeten leiden tot het periodiek kwalitatief aantrekkelijker maken en anderzijds de kosten te reduceren Met het HCO te Zwolle vindt overleg plaats om te kijken welke historische informatie en artikelen vanuit het CHC en Kondschap worden geïntegreerd in de digitale versie van "Mijn Stad Mijn Dorp".

Financiën
 
Niet op voorhand zijn al reserveringen geraamd voor toekomstig groot onderhoud of voor vervanging van installaties en ict. Reserveringen worden toegepast bij de bestemming van een eventueel voordelig exploitatie-overschot in de jaarrekening 2017.
De aanwezige bestemmingsreserves (balans 2015) zijn als volgt:
Reserve groot onderhoud gebouw (incl. schilderwerk)                         € 4.000,00
Reserve vervanging installaties (inbraakalarm en brandmelding)          €    500,00
Reserve vervanging ict                                                                     €  6.414,00
Het CHC beschikt over een vrij besteedbare algemene reserve van circa € 28.000,00 (eind 2015).
Om de begroting sluitend te krijgen is een bijdrage uit de algemene reserve van  € 2.000,00 opgenomen in deze begroting.
 
Donateurs 
 
Het aantal donateurs loopt gestaag terug. Er komen enkele nieuwe donateurs bij, maar anderzijds gaan er meer donateurs af als gevolg van overlijden, ouderdom of geen interesse meer. Het aantal betalende donateurs bedraagt september 2016 515. Vier jaar geleden was dit nog 600.
De faciliteiten voor de donateurs van het CHC bestaan momenteel uit:
- ontvangst van het periodiek Kondschap, dat vier keer per jaar verschijnt;
- Gratis entree met introducé tot de reguliere exposities en de jaarlijkse wisseltentoonstelling.
(uitgezonderd evenementen/exposities zoals het evenement: Kerststallen in december/januari.
- gratis toegang tot de jaarlijkse donateuravond.
Uiteraard wordt voortdurend actief geprobeerd nieuwe donateurs te werven.

 Vrijwillige medewerkers

Het CHC beschikt over een centrummanager, die zorgt voor inkoop van dagelijkse benodigde zaken en tevens de aanvragen voor arrangementen in behandeling neemt en hierover de contacten onderhoudt.
In 2016 hebben twee personen via de IGSD een werkervaringsplaats gekregen binnen het CHC. Geprobeerd wordt de contacten met IGSD Steenwijkerland en het vrijwilligerspunt in de Noordoostpolder uit te breiden. In 2016 zijn daar goede ervaring mee opgedaan. 
Medewerkers dus ook (nieuwe) bestuursleden worden door collega's geïnstrueerd, zodat zij goed geïnformeerd zijn over het werkterrein van het CHC. Ook in 2016 worden de gidsen betrokken bij de nieuwe ontwikkelde routes in Vollenhove. Het aanvragen van een gids voor de stad en directe omgeving loopt via het CHC. Het zoeken naar en opleiden van nieuwe gidsen is noodzakelijk.
Werving van nieuwe medewerkers is een permanente activiteit. Het CHC drijft op haar medewerkers. Zonder goede medewerkers geen CHC. Inroosteren van medewerkers in overeenstemming met hun wensen is noodzakelijk evenals het aanbieden van een begeleidingsprogramma. De in het handboek aanwezige instructies geven de vrijwilliger een goed beeld van wat er van hen mag worden verwacht. Met het beschikbare aantal dienstdoende vrijwilligers is het krap mogelijk om de openingstijden (woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur) in te vullen.
Er wordt blijvend gestreefd naar een transparante organisatie (indeling in werkgroepen), duidelijke communicatie, prettige werksfeer, inzicht in de exploitatie en snelle reactie op verstoringen. Lopende het jaar worden de vrijwilligers op de hoogte gesteld van de laatste nieuwtjes. Dit geschiedt via zg info bulletins. Naast de reguliere bijeenkomsten van dienstdoende medewerkers is er éénmaal per jaar een bijeenkomst met alle medewerkers. Getracht wordt om ook éénmaal per jaar een dagdeel samen op bezoek te gaan bij collega musea in de omgeving.

Automatisering

Beheren en onderhouden van de website van het CHC en automatisering van de organisatie in de meest ruime zin. De automatisering van de activiteiten binnen het CHC wordt verder beoordeeld en eventueel worden maatregelen voorgesteld om tot een optimalisering daarvan te komen. Hierbij zal ook de digitalisering van de informatie worden betrokken. De website www.chcvollenhove.nl is in 2015 vernieuwd met daarbij de mogelijkheid voor bestuursleden en werkgroepen om de nieuwste informatie direct te plaatsen op de website.  Hiervan is ruimschoots gebruik gemaakt door bestuursleden en door de werkgroepen. Het  CHC is ook vermeld op facebook en twitter.  
 
Communicatie en publiciteit

In het jaar 2016 heeft het CHC regelmatig de media bereid gevonden aan het CHC aandacht te besteden m.b.t de collectie en andere activiteiten, zoals de invulling van Open monumentendag. Het CHC blijft een goede band met de diverse journalisten onderhouden, die het CHC een warm hart toe dragen. Dit beleid zal worden gecontinueerd in 2016 ter ondersteuning van onze incidentele en structurele activiteiten. Tevens wordt aandacht gevestigd op de arrangementen (buiten reguliere openingstijden), het tewerkgesteld worden met behoud van uitkering, etc. Stagiairs hebben een plaats gevonden in het CHC. De Facebook pagina wordt veel bezocht. De app moet worden vernieuwd. De website werd in 2015 vernieuwd, en heeft een nieuwe layout en uitstraling gekregen.
De verhalen, gemaakt in twee jaar door de studenten journalistiek worden verzameld en samengebracht in een uit te geven boekwerkje. Hiervoor is en wordt sponsoring aangevraagd.

 Gebruik faciliteiten CHC-gebouw

Het CHC-gebouw kan ook worden gebruikt door andere instellingen. De voorwaarden hiervoor zijn geformuleerd en vastgelegd in het handboek. De digiruimte is nu -inclusief beamer-, geschikt voor vertoon van DVD-films aan een kleine groep bezoekers. Daardoor kunnen meerdere groepen gelijktijdig een vertoning zien. Het is de bedoeling om het aantal DVD-films in 2017 uit te breiden en deze mogelijkheid tevens bekend te maken via onze website.

Merchandising en overte te verkopen producten

Sinds de opening van het gebouw is al een beperkt assortiment verkrijgbaar, bestaande uit caps, T-shirts en sjaals.
Naderhand zijn hieraan 3D-ansichtkaarten toegevoegd, met een afdruk van de 3D-film van de kaart van Blaeu van 1649, in het formaat A4 en A5.
Genoemde producten zijn voorzien van het logo van het CHC.
Naast merchandising worden boeken, cd’s en prenten met een cultuurhistorisch karakter te koop aangeboden, evenals een monumentenwandelroute. Hierbij wordt er naar gestreefd een zo groot mogelijke marge te verkrijgen tussen inkoop en verkoop.
Enkele jaren geleden zijn bekers met historische opdruk aan het assortiment toegevoegd.
Bij een wisseltentoonstelling worden telkens bijpassende artikelen verkocht, zoals kaarsen en bouwpakketten van kerststallen bij de te houden kerststallententoonstellingen rondom Kerst en de brochure "Bodemschatten uit de kop" bij de gelijknamige wisseltentoonstelling.

Accountmanagement / acquisitie

Tot nog toe maken een viertal bedrijven reclame via schermen in de hal en voor één van de ramen Er wordt naar gestreefd dit aantal in 2017 uit te breiden. 

Bestuur en Raad van Toezicht

Verdeling en vaststelling van taken binnen het bestuur.
In de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit 3 (DB) + 2 leden. Daarnaast is er een functie, niet zijnde bestuurslid, gedefinieerd, namelijk de functie van notulist (tevens van de gezamenlijk vergadering bestuur/RvT). Het bestuur heeft één vacature. Hiervoor zal gezocht moeten worden naar iemand die zich vooral richt op de pr en communicatie en sponsoring/fondsenwerving
De Raad van Toezicht dient idealiter te bestaan uit drie leden, afkomstig uit verschillende geledingen in het gebied van het CHC, dus leden met een herkenbare achtergrond en/of achterban.
Het AB zal voor de invulling zo nodig met voorstellen komen richting RvT.
Nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de RvT zelf, op voordracht van het bestuur.
 

Archeologie

Deze werkgroep heeft in 2016 veel tijd en energie gestoken in de tentoonstelling “Bodemschatten uit de Kop” en het tot stand komen van de brochure over archeologie in de kop van Overijssel waarvoor van de gemeente Steenwijkerland een éénmalig subsidie is ontvangen. Voor 2017 zal uitbreiding van de werkgroep moeten worden gezocht.    Speerpunten zijn:

A: Onderhouden van contacten met de regioarcheoloog van Steenwijkerland

B: Het determineren van vondsten die aangeboden worden aan het CHC

C: Het doen van waarnemingen bij graafwerkzaamheden

D: Het organiseren van restauratie- / plakavonden

De werkgroep bestaat momenteel uit één persoon die voldoende gekwalificeerd is voor de punten A en B. Voor het doen van waarnemingen / hulp bij opgravingen alsmede het verzorgen van plakavonden zal gezocht moeten worden naar uitbreiding van de werkgroep. De ruimte die hiervoor beschikbaar is, is gering en is dit jaar (2016) gebruikt als opslag voor verpakkingsmateriaal van de  tentoonstelling archeologie en de te veilen voorwerpen.

Mogelijk dat het restaureren van scherven verplaatst gaat worden naar de Werkgroep archeologie Staphorst (WAS). Dit is een wens van de regionaal archeoloog omdat bij de WAS drie professionele archeologen betrokken zijn. Dit gaat vermoedelijk ook gebeuren met de enorme hoeveelheid vondsten uit Beulake. Om te voldoen aan de nieuwe Monumentenwet is eind 2016 het CHC lid geworden van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Hierdoor is de werkgroep gecertificeerd.

Archivering en Digitalisering (A&D)  

Deze werkgroep heeft als doel voorwerpen die zich in ons depot en in de toonzalen bevinden te beschrijven en digitaal vast te leggen. Deze voorwerpen bestaan uit:

 1. Schenkingen
 2. Bruiklenen

Met name deze laatste categorie baart ons zorgen. Het digitaliseren, maar ook het beheer en onderhoud hiervan kost veel tijd en inspanning. Voor 2017 zal daarom een beleidsstuk worden gemaakt hoe hiermee om te gaan en welke voorwerpen voor het CHC in de toekomst van belang kunnen zijn. Met andere woorden: “wat willen we behouden en wat niet” In 2017 zal dan ook een deel van de overbodige collectie, die door enkele bestuursleden is uitgezocht, worden geveild. De werkgroep gaat zeer voortvarend te werk maar zal nog enkele jaren nodig hebben om alles te verwerken. 

 
Ontwikkeling toekomstvisie

In de laatste vijf jaar is er veel tot stand gekomen in het CHC. Dit op gebied van de organisatie, de collectie en de registratie ervan. Verder het organiseren van diverse activiteiten, zoals de organisatie van Open monumentendag, die voor Vollenhove in zijn  geheel bij het CHC is ondergebracht, met steun van de gemeente. Dit alles heeft geleid tot meer vrijwilligers, die in diverse werkgroepen actief zijn. Het aantal deelnemers aan arrangementen neemt toe. Verlichting is grotendeels gemoderniseerd. Maar een nieuw lichtplan maken is een noodzakelijk iets. Ook naar de routing zal moeten worden gekeken. De collectie wordt steeds uitgebreider en bijzonder. Daardoor heeft alles een metamorfose ondergaan, wat door de bezoeker wordt gewaardeerd. Maar door dit alles is de vraag gerezen hoe we nu verder moeten en waar we over bv vijf jaar willen staan. Ondanks vele inspanningen wil het niet lukken om het bezoekersaantal een positieve wending te geven. De kans is dat er een tunnelvisie ontstaat, waardoor we niet de juiste koers varen. Om hierin verandering te kunnen brengen is de hulp ingeroepen van Saxion Hogeschool afdeling Bedrijfseconomie, Financiering en Marketing om een businessplan te ontwikkelen voor het CHC. Dit zal als afstudeerproject worden aangeboden aan leerlingen. Of dit gaat lukken wordt begin 2017 duidelijk. Er is een begin gemaakt met de voorbereidingen om van het CHC een geregistreerd museum te maken.

Voor  de gehele collectie dient er in 2017, een beheer- en onderhoudsplan worden gemaakt en een verantwoordelijke hiervoor aan te stellen. In dit plan zullen ook voorwaarden worden opgenomen met betrekking tot inname van voorwerpen.

We streven naar een toename van het aantal bezoekers en donateurs. Het optimaliseren van  de collectie, deze te conserveren en op een verantwoorde wijze te presenteren. En tevens meer aandacht en ruimte te creëren voor kunst en kunstenaars uit de regio. Hiervoor wordt de ruimte in de koffiecorner en/of de ruimte Beeld en Geluid aangeboden.

  

Hoe gaan we dit aanpakken.

Natuurlijk willen we over vijf jaar nog steeds een plek bieden aan de liefhebber van de cultuur historie van dit gebied. Mensen uit eigen omgeving, scholen, maar ook de toeristen uit binnen- en buitenland. Daarbij kwam de vraag naar voren of we dit op de huidige plaats met de deze ruimte kunnen realiseren. Daarom wordt er nu concreet gekeken naar andere mogelijkheden. Uitbreiding aan het eigen gebouw is geen optie. Om Vollenhove als havezate stad en ‘stad der paleizen’ te promoten zou het onderbrengen van de collectie in een havezate onze grote voorkeur hebben.  Hiervoor wordt een visie opgesteld met doelen, waarmee reeds een begin is gemaakt. Dit is het komende jaar een actiepunt van het bestuur.

Naast ons eigen onderzoek naar mogelijkheden is er ook een brainstormsessie gestart met onze musea partners uit de gemeente. De sessie wordt in 2017 voorgezet.  

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.