• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9


Inleiding

Dit jaarplan is een uitwerking van het beleidsplan 2018-2023 van het ‘Stadsmuseum Vollenhove’. Het gaat in beide gevallen om dezelfde stichting, die in 2005 onder een heel lange naam is ingeschreven. Het gebouw, geopend in 2008 door deze stichting, werd ‘Cultuur Historisch Centrum’ gedoopt, inmiddels veelal afgekort tot CHC. In 2017 stelde de Raad van Toezicht het bestuur twee belangrijke vragen, over de aard van het gebodene in het gebouw en over de organisatievorm. Ook is in 2017 vanwege de slechte bezoekersaantallen in 2016 nagedacht over het trekken van meer bezoekers.
Een punt dat al lang op de agenda stond was het verkrijgen van de status van ‘erkend museum’. Ja, het CHC is een museum, en zo mag het ook genoemd worden. De naam CHC ‘Land van Vollenhove’ is niet aantrekkelijk genoeg en dekt bovendien de lading niet meer. Daarom is in de nieuwe folder en posters gekozen voor de naam Stadsmuseum Vollenhove. Om bestaande relaties niet teveel te laten schrikken zal in de uitingen langzamerhand de naam veranderen via Stadsmuseum CHC Vollenhove naar Stadsmuseum Vollenhove.
Tegelijkertijd wordt daadwerkelijk begonnen met het toewerken naar de erkende museumstatus, het beleidsplan in het juiste stramien is daarvan het begin.

Aanbod

In 2018 zal het aanbod niet anders zijn dan in vorige jaren:
- De vaste expositie, met kleine wisselingen in de sluitingsperiode,
- Een wisselexpositie van april tot november, dit jaar verzorgd door Jan Wester c.s. met als thema ‘De adjudant van de koning’, over Anton Henri Sloet van Oldruitenborgh,
- Een kerstgroepententoonstelling in december en begin januari.
Daarnaast worden in oktober, de maand van de geschiedenis, opnieuw wekelijks lezingen aangeboden.
Kondschap brengt in maart een themanummer over de Tweede Wereldoorlog in en rond Vollenhove, zal in juni aandacht kunnen geven aan de wisselexpositie, in september aan het lezingenaanbod en in december aan de kerstgroepententoonstelling.

Collectie

Dit jaar zal een collectieplan worden opgesteld volgens de normen van de museumvereniging. Collectieregistratie, zoals dit nu voor het depot plaats vindt door de werkgroep A&D, moet ook voortvarend ter hand worden genomen voor de nu getoonde collectie. In april moet duidelijk zijn welke van de in het depot liggende voorwerpen alsnog moeten worden afgestoten, in het derde kwartaal moet dat ook gerealiseerd zijn.
Eind van dit jaar moet duidelijk zijn wanneer de registratie wordt afgerond en wat daar nog voor nodig is.

Educatie

In het voorjaar zullen de via het gemeentelijke Cultuurmenu geboekte programma’s worden uitgevoerd: over de Durgerdammers voor de onderbouw en ‘Ridders in Vollenhove’ (over de Toutenburg) voor de bovenbouw van basisscholen in de gemeente Steenwijkerland.
Ook scholen in aangrenzende gemeenten zullen een aanbod hiervoor ontvangen.
Direct na afloop van de geboekte programma’s zal het geheel worden geëvalueerd en uiterlijk in juni een vervolgaanbod zijn samengesteld.

Arrangementen en stadswandelingen

Het aanbod in arrangementen wordt vergroot door samenwerking te zoeken met de Monnikenmolen en de Koffie en Theeschenkerij De Oldenhof.
Met plaatselijke horecaondernemers zullen verdere samenwerkingsmogelijkheden opnieuw worden onderzocht, zoals ‘happen, stappen en trappen’ (individueel aanbod in combinatie met een route). Belangrijk is dat afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Alleen kansrijke samenwerkingen worden uitgewerkt.
Stadswandelingen zullen in principe beginnen in het Stadsmuseum bij de kaart van Blaeu.

Marketing

Het Stadsmuseum leunt vooral op individuele bezoekers van buiten Vollenhove, toeristen, vaak dagjesmensen. Folders bij regionale horeca- en recreatiebedrijven en andere attracties zijn belangrijk maar doorverwijzing vanaf de haven (vanwege de locatie in de ‘verlaten’ Bisschopsstraat) is essentieel. In 2018 moet extra inspanning worden gericht op het bewerkstelligen van een goed toeristisch informatiepunt aan de haven met gevoel voor historie. Zowel persoonlijke doorverwijzing als de juiste informatie op alle aanwezige informatieborden en wegwijzers moeten de conversie van bezoeker van Vollenhove naar bezoeker van het stadsmuseum vergroten.
Een nieuw onderdeel hierbij is een flyer, uit te delen of achter te laten bij auto’s aan de haven en bij het bezoekerscentrum van het NP Weerribben-Wieden in St. Jansklooster op drukke momenten, zoals zaterdagmorgen in het hoogseizoen.
Deze en andere marketinginspanningen worden verder uitgewerkt in een marketingplan, dat vanaf maart in werking moet treden voor het komende seizoen.

Ondersteunende activiteiten

De museumwinkel zal het aanbod verder inkrimpen tot enkele relevante historische boeken, naast het verkopen van alle winkeldochters. Alleen in relatie tot het nostalgische winkeltje zal nog een klein assortiment gebruiksartikelen worden gevoerd.
De koffiehoek is uitgebreid met een beperkt terras, waar nog een parasol aan wordt toegevoegd. Met name fietsers worden hier uitgenodigd hun fiets te stallen bij een bezoek aan het museum en een wandeling door Vollenhove. De ‘achteringang’ kan bij goed weer ook gewoon als ‘ingang’ dienst doen, het is wel zaak om de aandacht van de dienstdoenden te laten verdelen over beide ingangen – en misschien moet de hoofdingang worden voorzien van een ‘stille bel’.
Voor het bieden van een kleine lunch op een ‘lange zaterdag’ (opening van 11-17 uur) zullen (diepvries)tosti’s worden aangeboden voor een klein bedrag.
De bibliotheek in de koffiehoek zal niet worden uitgebreid, maar kritisch worden bekeken op relevantie tot de collectie. Overtollige boeken zullen worden afgestoten. Het beheer wordt overgedragen aan de werkgroep ‘tentoonstellingen’.

Organisatorische activiteiten

Het stadsmuseum werkt aan de museumregistratie. Voor het voldoen aan de norm zal dit jaar de Governance Code Cultuur worden geïmplementeerd, het veiligheidsbeleid en calamiteitenplan waar nodig worden aangepast en alle veiligheidsmaatregelen daadwerkelijk op werking worden gecontroleerd met de gastvrouwen/-heren.
Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal wordt het jaarverslag gepubliceerd. De jaarcijfers worden ook extern gevalideerd.
De organisatie verandert in die zin, dat bestuursleden minder operationele taken gaan uitvoeren door het instellen van de functie van directeur, die nagenoeg de gehele operationele leiding gaat vormen en hierover verantwoording aflegt aan het bestuur.
Het aantal bestuursvergaderingen kan dan worden teruggebracht tot 6 per jaar. Als leidraad voor de agenda’s geldt dan de jaarplanner uit de toolkit van governancecodecultuur.nl

Zodra het nieuwe beleidsplan is vastgesteld, kunnen de statuten en dienen mogelijk ook het huishoudelijk reglement van de stichting worden gewijzigd. Dit moet gebeuren ten overstaan van een notaris en mogelijk opnieuw worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Volgens het rooster van aftreden loopt de laatste benoemingsperiode van de penningmeester eind 2018 definitief af. Om per 1-1-2019 in adequate opvolging te voorzien, moet in het 1e kwartaal 2018 een profielschets worden opgesteld en vervolgens worden gezocht naar iemand die daar aan voldoet en de functie wil overnemen. Gewenst is dat er een inwerkperiode van drie maanden overblijft.

Vrijwilligersbeleid

Het bestaande vrijwilligersbeleid lijkt te voldoen maar kan op punten nog worden aangescherpt. Met vrijwilligers die alleen op de lijst staan en nauwelijks nog voor het museum in actie treden dient de status te worden geëvalueerd.
Mogelijke onbekende en goed te gebruiken competenties moeten worden geïnventariseerd.
Met een jaarlijkse aanscherping van de competenties door een interne training, vooral voor gastheren/-vrouwen en stadsgidsen, wordt in 2018 een begin gemaakt.

Automatisering

Door investeringen in 2017 in een nieuwe beamer en een oprolbaar scherm is de koffiehoek optimaal inzetbaar voor lezingen en presentaties voor maximaal 40 personen. Via de website kunnen mensen zich inschrijven voor nieuws over het lezingenaanbod.
De website zal in 2018 meer moeten worden gebruikt voor communicatie met donateurs en met vrijwilligers. Onderzocht wordt nog de optimale ‘motor’ voor nieuwsbrieven: de bestaande mailserver of de website. Doel is om nog in 2018 de eerste e-mailnieuwsbrief te realiseren.
In 2018 zal een investeringsplan worden opgesteld voor vervanging (op termijn) van de server en de werkstations, en uitbreiding van de camerabeveiliging van 2 naar 4 camera’s.
Eind 2018 zal ook duidelijk moeten zijn welke investeringen nodig zijn voor een adequate collectieregistratie met uitwisseling van gegevens naar derden.
De faciliteit ‘Beeld&Geluid’ is heringericht met een groot beeldscherm in plaats van de huidige afgeschreven beamer, die als reserve zal worden aangehouden. Er zal opnieuw worden gekeken naar het digitale aanbod en de bedienbaarheid door de vrijwilligers.

Onderzoek

Eén van de criteria voor goed museaal handelen, basis van de museumnorm, is het doen van onderzoek en het overdragen van de resultaten. Momenteel is hiervan bij de stichting geen sprake. Doel is om eind 2018 duidelijk te hebben of, en zo ja in hoeverre, deze onderzoeksfunctie gerealiseerd kan worden. De overdrachtsfunctie kan met Kondschap worden gerealiseerd.

Samenwerkingsverbanden

Naast de samenwerking in het kader van het Cultuurmenu is er ook het Museumberaad, hetgeen een zodanig bestaan lijkt te leiden dat in 2018 zal worden bekeken of hiermee door gegaan moet worden.
Voor marketingdoeleinden is samenwerking met de organisatie van NP Weerribben-Wieden belangrijk (o.a. promotiemogelijkheden via de website visitweerribbenwieden.com) en zal in 2018 moeten worden geïntensiveerd. Daarnaast is samenwerking met de werkgroep recreatie en toerisme van de Belangenvereniging Vollenhove Stad nodig.
Tenslotte is samenwerking nodig met de Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland vanwege informatievoorziening vanuit het havenkantoor (waar nu een beeldscherm van ons hangt met een presentatie over het museum en over Vollenhove).
MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel, mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Ook in 2018 werken we hier mee samen door binnen een wisselend thema oude artikelen van Kondschap aan te bieden.

Huisvesting

De huidige huisvesting voldoet, met dien verstande dat dit jaar aandacht nodig is voor de herkenbaarheid van het gebouw als museum, en er een betere scheiding moet komen in opslag van collectiestukken (depot / archief) en tentoonstellingsmateriaal. Het trappenhuis en de ’keuken’ boven moeten vrij zijn van ‘rommel’.
De koffiehoek is nu de plaats voor presentaties, met scherm en beamer. De grote zaal met beamer blijft beschikbaar voor een ondersteunende presentatie met plafondbeamer op de witte wand.
Er zullen geen verbouwingen plaats vinden, de doorloop van balie naar koffiehoek blijft vrij.
Af te stoten onderdelen van de collectie blijven in depot of collectie tot moment van afstoten en worden niet tijdelijk elders in het gebouw gestald.

Routebeschrijvingen

Het oude aanbod aan routes zal worden gesaneerd. Nieuwe cq aangepaste routes, ook die met derden worden uitgebracht, zullen moeten beginnen en eindigen bij het museum. Streven is optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de gesponsorde software ‘Routemaker’, en daar ook horecaondernemers langs de route in te betrekken.

Donateurs

In 2018 zal er zowel in het voorjaar als in het najaar een avond voor donateurs worden georganiseerd, eventueel ook toegankelijk voor andere relaties. Doel is behoud maar ook werving. Nodig hiervoor is een goede communicatie, liefst per e-mail, want Kondschap is te ‘traag’ (lange voorbereidingstijd, waarin veel kan veranderen).

Open Monumentendag en andere publieksevenementen

Het museum zal zich qua openingstijden zoveel mogelijk aanpassen bij locale evenementen, maar niet gratis toegankelijk zijn. Deelname aan de organisatie van publieksevenementen zal alleen plaatsvinden indien er een duidelijk belang voor het museum kan worden aangegeven, of kennis van het museum benodigd is (in welk geval ook een vergoeding zal worden gevraagd).
  

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.