• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Jaarrekening 2021 Stadsmuseum Vollenhove
 
Algemeen

RSIN-nummer
Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van het Stadsmuseum Vollenhove is 818965071.

Vergoedingsregeling
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Enkel gemaakte onkosten, zoals reiskosten (19 cent per km), worden in bijzondere gevallen op declaratiebasis vergoed. De stichting kent een vergoedingsregeling conform de ANBI voorwaarden. De vrijwilligers kunnen de gemaakte uren en onkosten declareren, waarbij de mogelijkheid bestaat deze aan de stichting te schenken.
 
Bepaling statuten
Artikel 12 van de statuten vermeldt dat het bestuur jaarlijks zorgt voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan. Dit verslag moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur zijn vastgesteld, eventueel voorzien van een nadere toelichting.
 
BTW-plicht
Vanaf 1 januari 2009 is het Stadsmuseum btw-plichtig. Dit houdt in dat over bepaalde inkomsten van het Stadsmuseum btw moet worden afgedragen. Hier staat tegenover dat de btw van betaalde facturen hiermee kan worden verrekend. Als laatstgenoemde btw-component hoger is, dan eerstgenoemde component, wordt het verschil door de Belastingdienst terug betaald. De btw-aangifte vindt plaats per kwartaal. In 2021 heeft het Stadsmuseum per saldo een bedrag van €  2199,00 van de Belastingdienst terug ontvangen.
 
Kerststallententoonstelling 2021-2022
De kerststallententoonstelling is slechts 10 dagen open geweest. Er zijn wel onkosten gemaakt maar er waren weinig bezoekers.
 
Uitkomsten 2021
Voordelig exploitatieresultaat 2021
Door 2.500 euro bijdrage uit de reserve vervanging ict  kan een voordelig resultaat van € 1.532 bereikt worden. Dan is nog ongeveer 500 euro nodig uit de exploitatie voor computerbeheer.
Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Ondanks minder bezoek, gidswerk, geen arrangementen zo toch een positief saldo.
 
Balans met toelichtingActiva
 
Gebouw
Bij eventuele liquidatie van het Stadsmuseum moet het gebouw in eerste instantie aan de gemeente worden aangeboden voor een bedrag van € 156.000,00. Dit is indertijd opgenomen in de overdrachtsakte van het gebouw van de gemeente aan het Stadsmuseum. Het bestuur heeft besloten om het gebouw voor dit bedrag op de balans op te nemen, mede op advies indertijd van de Raad van Toezicht.
 
Nog te ontvangen (debiteuren)
Het opgevoerde bedrag betreft posten die betrekking hebben op 2020 maar pas na 31 december 2020 zijn ontvangen.
·         Bijdrage gemeente in kosten coronamaatregelen                            €    398,00
·         Restitutie btw over het 4e kwartaal 2020                                          €    441,00
·         Restitutie  deel energieheffing gas en elektriciteit over 2020            €    820,00
Totaal                                                                                                          €  1659,00
                                                                                                         
Liquide middelen
In de liquide middelen zijn begrepen de saldi van het Museumberaad ad € 14.715,00 en van de Inrichting van park Oldruitenborgh van € 1,853,87. Deze beide saldi worden toegevoegd aan de algemene reserve. Was al gepland in 2020 maar door vervanging van de penningmeester niet uitgevoerd. Dat betekent dat de reserve in geld is  €  49.080,07
 
Passiva
 
Algemene reserve
Reserve in geld per 1-1                                                                        €    31.531,43
Bij uit resultaat 2020                                                                             €         979,77
                                                                                                             €    32.511,20
 
Toevoeging saldo Museumberaad                                                       €    14.715,00
Toevoeging saldo POR                                                                        €      1.853,87
                                                                                                             €    16.568,87
Waardering gebouw                                                                             €  156.000,00
Totaal                                                                                                    €  205.080,07
 
De reserve in geld bedraagt € 49.080,07. Over de reserve die bestaat uit de waarde van het gebouw (€ 156.000,00) kan uiteraard niet vrij worden beschikt.
 
Reserve groot onderhoud gebouw (incl. schilderwerk): Niet gewijzigd
 
Reserve vervanging installaties (inbraakalarmsysteem en brandmeldinstallatie): Geen reserve meer.
 
Reserve vervanging ict:  Opgenomen uit reserve €  2.500
 
Reserve aanschaf museumstukken: Niet gewijzigd.
 
Nog te betalen (crediteuren): Reiskosten exposanten kersttentoonstelling € 186,02 en kosten drukwerk € 10,20 en kosten backup € 25,00.
 
Fooienpot: De fooienpot wordt gevuld door bezoekers van het Stadsmuseum en deelnemers aan een arrangement of rondleiding. De kerstpakketten eind 2020 zijn voor het grootste deel betaald uit de fooienpot. In 2021 zijn rekeningen betaald die deels op rekening exploitatie komen (99,50) en grotendeels uit fooienpot (689,59 euro). De post kerstpakketten was ook een vervanging van de Nieuwjaarsbijeenkomst.
 
Saldo subsidie Museumberaad: Was al overgeboekt in 2020, maar onterecht niet meegenomen op balans 2020.
 
Saldo tbv inrichting park Oldruitenborgh: Overgeboekt naar algemene reserve.

Exploitatierekening (winst- en verliesrekening) met toelichtingLasten
 
Onkostenvergoeding medewerkers
Vergoeding schoonmaak                                                         €    300,00
 
Reis- en verblijfkosten                                                                  €74,50
 
Energie en water (stroom, gas, water): Per 1 augustus 2014 is voor de stroomlevering overgegaan van Essent naar Electrabel, op grond van een collectieve inschrijving voor stroom en gas. Voor gas was Electrabel al de leverancier. Er is een contract afgesloten voor drie jaar. In 2017 en 2020 is dit steeds verlengd met drie jaar. Nu verlengd tot 2023. Electrabel heet thans Engie.
Omdat het museum een ANBI-instelling is, ontvangt het museum op aanvraag  50% van de energieheffing van de Belastingdienst terug, zijnde € 820,00 voor 2021.
 
Belastingen, heffingen, verzekeringen gebouw
Premie opstalverzekering                                                         €      869,71
Rioolheffing                                                                              €   1.051,76
Zuiveringsheffing waterschap                                                  €      172,95 
Watersysteemheffing waterschap                                            €        98,56
Z log in voor E herkenning voor BTW aangifte                        €      108,72
                                                                                                €   2.301,70
Onderhoud gebouw: Kosten €  1.436,52, daarin opgenomen onderhoud verwarmingsinstallatie, brandbeveiliging, alarm.
 
Representatiekosten: Betreft o.a. bloemen, kaarten en andere presentjes bij ziekte en afscheid medewerkers. Ook advertenties bij overlijden medewerker. Ook meegenomen 99,50 euro kerstpakketten.
 
Beheer en onderhoud computersysteem, website en beamer: Server vervangen
 
Collectiebeheer: Geen bijzondere uitgaven. Kosten zijn voor hosting collectiebeheersysteem. De kosten voor gebruik zijn het lidmaatschap van het Genootschap ZCBS (€ 25) en vallen onder contributies.
 
Inrichting exposities en bibliotheek: Betreft kosten van inrichting van de wisseltentoonstelling en vaste tentoonstellingen.
 
Inrichting kerststallententoonstelling: Gemaakte kosten zijn € 186,02 reiskosten en verzekering €  272,25. Slechts 1 week open geweest, dus weinig opbrengst.
 
Kosten Kondschap: Betreft alle kosten die verband houden met het verschijnen van Kondschap, met als grootste post de kosten van het drukken en verzenden van het blad door Reestmond.
 
Verzekeringen: Bij Interpolis een Bedrijven Compact Polis. Kosten 1313,52 in 2021.  De inventaris is verzekerd voor ongeveer € 90.000. Er is een aanspralijkheidsverzekering en in 2021 is er nog betaald voor de verzekering van de kostbaarheden Katholieke kerk. Laatste is opgezegd, hetgeen een besparing van ongeveer 750 euro zal opleveren
 
Drukwerk (excl. Kondschap):  Geen nieuwe folder
 
Benodigdheden voor de koffiehoek: Betreft zowel producten voor de dagelijkse verkoop van koffie, thee en frisdrank, als producten voor arrangementen. Er waren geen openingen of vrijwilligersbijeenkomsten.
 
Baten
 
Opbrengst koffiehoek: De opbrengsten zijn inclusief consumpties en catering, begrepen in arrangementen.
 
Opbrengst gidswerk: Door corona weinig gidswerk
 
Opbrengst verkopen winkel: Opbrengst winkel  is € 319,62. Grootste deel boeken en boekjes en exemplaren van Kondschap. Er staan echter ook geen aankopen tegenover.
 
Opbrengst entree: Voor een jaar  gedomineerd door corona viel het aantal bezoekers nog niet tegen. Echter geen arrangementen en weinig gidswerk. Geen educatie.
 
Opbrengst sponsoring: Nog één bedrijf in Vollenhove vertoont reclame op schermen van het Stadsmuseum, waartegenover een sponsorbedrag van € 100 wordt betaald.
 
Opbrengst donaties: De minimumdonatie bedraagt € 18,00. Opbrengst € 9234,08. Sommige donateurs geven meer.
 
Rente-opbrengst: Betreft de ontvangen rente van de spaarrekening.
 
Waarderingssubsidie gemeente Steenwijkerland: De gemeente heeft in 2013 besloten om de subsidieregeling voor musea en historische verenigingen te harmoniseren. Dit houdt in dat ingaande het jaar 2014 de gemeente aan alle instellingen een basissubsidie (waarderingssubsidie) toekent. Voor historische verenigingen geldt een jaarlijks bedrag van € 750,00 en voor musea met een museumregistratie (en musea die bezig zijn met verkrijging van een registratie) een jaarlijks bedrag van € 3.027,00.
 
Bijdragen van derden: Reeds ontvangen van VVVV bedrag van € 800,00 als bijdrage aan de verlichting ruimte Beeld&Geluid. Deze wordt aangeschaft in 2022.
 
Bijdrage uit Reserve ICT: € 2.500 uit reserve voor het vervangen van de server in 2021.
 
Bijdrage uit Reserve Groot onderhoud gebouw: Reserve niet aangesproken.
 
Saldo t.b.v. inrichting park: Opgenomen in algemene reserve.
 
Overige incidentele baten en lasten: Daarin opgenomen bedrag ad €  398,00.  Door de gemeente toegezegd als tegemoetkoming in kosten gemaakt voor coronamaatregelen.
 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 22-3-2022,
Een door alle bestuursleden ondertekend exemplaar afgelegd in de administratie
 
 
H. van Heerde, voorzitter
 
 
 
T. Mintjes, secretaris en penningmeester a.i.
 
 
 
M. de Boer
 
 
 
H. Postma
 
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.