• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Jaarverslag 2021 van het Stadsmuseum Vollenhove.
 
Inleiding
Het Stadsmuseum Vollenhove is de naam die de Stichting Behoud Kunst en Cultuur “Land van Vollenhove”, opgericht op 20-12-2005 hanteert voor het museum dat vanaf 2007 wordt geëxploiteerd op het adres Bisschopstraat 36 in Vollenhove. Deze voor bezoekers duidelijker naam kwam in de plaats van de jarenlang gehanteerde werknaam Cultuur Historisch Centrum (Land van) Vollenhove of Stadsmuseum, die nog wel wordt gehanteerd in het ANBI-register van de Belastingdienst en bij de Kamer van Koophandel.
Het Stadsmuseum Vollenhove is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, dat ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling.
 
Bestuur
Het stichtingsbestuur werkt volgens het bestuur-model. Bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers die op persoonlijke titel zitting hebben en professioneel besturen vanuit hun eerder verworven competenties. Alle huidige bestuursleden zijn gepensioneerd en hebben geen bezoldigde nevenfuncties. Het Stadsmuseum past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe, met uitzondering van de aanbeveling voor het maximale aantal zittingstermijnen van 2 voor bestuursleden. Voor een kleine organisatie zoals de onze zou aanpassing van de statuten op dit punt van 3 naar 2 termijnen betekenen dat er 50% meer bestuursleden moeten worden gevonden, gebleken is na uitvoerige inspanning van alle zittende bestuursleden dat die aanpassing onrealistisch is. Veel soortgelijke organisaties in de buurt hebben ook de grootste moeite met het vinden van onbezoldigde, vrijwillige bestuursleden. De coronapandemie heeft het alleen maar erger gemaakt. Overigens is het enige bestuurslid dat een derde termijn invult, aan het einde van dit jaar aftredend. Inspanningen om nieuwe bestuursleden te vinden hebben nog geen positief resultaat gehad.

 

Er is geen sprake geweest van andere belangen dan m.b.t. de uitvoering van het beleid, visie en missie van het beleidsplan 2018-2023 van het Stadsmuseum, dus geen conflict in belangen of enige vorm van belangenverstrengeling. Er zijn geen andere rechtspersonen betrokken bij beleidsvorming of uitvoering van het beleid.
 
Het bestuur bestond in 2021 uit:
Voorzitter:  Henk van Heerde (sinds 16-12-2017, de tweede termijn eindigt 16-12-2025). Nevenfuncties: onbezoldigd voorzitter Schokkervereniging (tot 31-12-2022), onbezoldigd gids Museum Schokland, lid straatnaamcommissie gemeente Steenwijkerland met vacatievergoeding.
Secretaris: Teo Mintjes (sinds 16-11-2010, de derde en laatste termijn eindigt 16-11-2022). Geen nevenfuncties.
Penningmeester: Dineke Konter (sinds december 2017, eerste termijn eindigde 31-12-2021, aftredend per 31-12-2021).
Nevenfunctie: onbezoldigd secretaris Vrouwen van Nu afdeling Vollenhove-Sint Jansklooster..
 
Lid: Harry Postma (sinds 1-2-2019, eerste termijn eindigt 1-2-2023).
Nevenfunctie: onbezoldigd museumgids Museum Nagele.
 
Lid: Miriam de Boer (sinds 12-03- 2020, eerste termijn eindigt 2024).
Nevenfunctie: onbezoldigd voorzitter huurdersvereniging Zwartewaterwiede.
 
Uitvoering jaarplan 2021
 
Dit jaarverslag is een verwerking van het jaarplan 2021 van het Stadsmuseum Vollenhove. Met dien verstande dat genoteerd is wat er wel of niet gerealiseerd is in het jaar 2021.  Door de coronapandemie, waarbij steeds de protocollen van de Museumvereniging zijn gevolgd, is er weinig tot niets gerealiseerd. Momenten van open zijn werden steeds afgewisseld met momenten van sluiting. Ook de kerstgroepententoonstelling heeft maar enkele dagen bezoekers mogen ontvangen. Tevens konden de lezingen zowel in april als in oktober niet doorgaan. Eén meevaller was nog Open Monumentendag in september. Al met al een flinke financiële tegenvaller.
De bestuursleden welke het werk van de overleden boekhouder moesten overnemen, hebben hun best gedaan om zich de materie eigen te maken. Met vallen en opstaan is dat gelukt. Helaas is er nog geen nieuwe penningmeester gevonden. Dus op dit moment kunnen twee bestuursleden overweg met de hiervoor benodigde systemen.
Museumstatus 
Alle  documentendie nodig zijn voor het aanvragen van een erkenning als geregistreerd museum zijn  verzameld en waar nodig aangepast. Eind december 2021 werd nogmaals een check gedaan zodat in januari 2022 de audit kan worden aangevraagd.
Educatie  
De projecten van 2020 zijn voortgezet in 2021. Het aantal inschrijvingen was veelbelovend, maar door coronamaatregelen hebben slechts enkele scholen het project kunnen uitvoeren. Zij die zich voor het project ‘Kerst in Vollenhove’ hadden ingeschreven mochten helaas niet naar ons museum komen. Derhalve is in overleg met de cultuurcoach van de gemeente Steenwijkerland afgesproken dat beide projecten opnieuw in het Cultuurmenu 2022/2023 worden opgenomen. Daarnaast zijn aangeboden de projecten “ De Durgerdammers” en “Het mysterie van 1572”. Van de in totaal 17 groepen die zich hebben aangemeld, konden er 6 niet komen door de coronamaatregelen. Deze groepen krijgen in het voorjaar van 2022 alsnog de mogelijkheid om het project uit te voeren. Voor de groepen die zich hadden ingeschreven voor “Kerst in Vollenhove” zullen we een alternatief programma bieden.
Arrangementen en stadswandelingen
Ondanks de RIVM-maatregelen in 2021 zijn er toch nog een 6-tal stadswandelingen gehouden, met in totaal 82 deelnemers.
 
Marketing
De folders in het Engels, Frans en Duits zijn beschikbaar (printen op aanvraag, downloadbaar op de website). Vanwege de lockdown zijn bezoeken aan campinghouders niet doorgegaan, wel het bezorgen van onze flyers. Ook zijn de contacten met BVVS, VOC en Museumberaad op een laag pitje doorgegaan. Zo is in overleg met BVVS en VOC tot stand gekomen het verleggen van de fietsroute, nu vanaf de Moespot dwars door de stad Vollenhove en weer op de Voorst aansluitend op bestaande route. Ook zijn de zgn. rode toeristenborden aangepast, vervangen of verwijderd.
De niet gerealiseerde punten uit het plan worden doorgeschoven naar 2022.
Er is weer opnieuw contact gezocht met de nieuwe havenmeester in Vollenhove en ons scherm en folders hebben hun plek gevonden.  De donateurs zijn extra benaderd via Kondschap en een e-mailnieuwsbrief.  De in april en oktober geplande lezingen konden helaas wegens corona niet doorgaan.

Tentoonstellingen
 De objecten in de permanente tentoonstelling zijn nu allemaal geregistreerd met tenminste een beschrijving, foto en nummer. Veel objecten hebben inmiddels in onze databank cq
beeldbank  een uitgebreide beschrijving die ook door dienstdoenden kan worden gebruikt om bezoekers meer te kunnen vertellen of hun vragen te beantwoorden.
Bij Visserij en Geestelijkheid zijn kleine veranderingen doorgevoerd. Uit de vorige wisselexpositie, ‘Alles uit de kast’, zijn enkele mooie stukken permanent in vitrines bij Bevolking geplaatst. Informatie over mutsen is toegevoegd.
De wisselexpositie van 2020 hebben wij een tweede jaar gegeven en had als thema ‘De Poorte rond’ en bestond uit vergrotingen op A4 en A3 van beeldmateriaal, vooral oude ansichtkaarten van de Stad Vollenhove die in fysieke volgorde van locatie in Bisschopstraat en Kerkstraat etc. zijn opgehangen. Daarnaast is als aandachtstrekker de entreewand volgehangen met schilderijen uit het depot, met voorstellingen van Vollenhove.
In Beeld en Geluid was een extra wisselexpositie over de Tweede Wereldoorlog ingericht welke eind mei is vervangen door een expositie van een externe kunstenaar.
Het aantal bezoekers in 2021: 466 museumbezoekers; 82 deelnemers aan stadswandelingen; 30 bezoekers voor de kerstgroepententoonstelling; 206 kinderen voor de educatieprojecten. Ter vergelijking: in 2020 was het aantal bezoekers 460).
Gelet op kosten en tijd is er in december 2021 besloten om geen wisseltentoonstelling meer te maken, maar de daarvoor bestemde ruimte te gaan gebruiken voor een permanente tentoonstelling over Visserij en Schokkers. De huidige kleine ruimte van Visserij zal worden ingericht met het thema Stad en Streek.
De ruimte Beeld&Geluid kan dan geheel worden benut voor kunstenaars, verenigingen of stichtingen uit Vollenhove, om hun werkzaamheden te promoten. Zo zijn er al contacten gelegd met Vollenhoofs Visserskoor, de  VVVV (corso-organisatie), ’t Skutien en het koor Zeeklank.  Deze zelfde ruimte blijft dan de maand december vrij voor de tentoonstelling van kerstgroepen.

Organisatorische activiteiten
Het uitbreiden van ons vrijwilligersbestand is hard nodig om te kunnen voldoen aan de gewenste openingsdagen en -tijden. In 2021 zijn er helaas geen nieuwe vrijwilligers bijgekomen, wel hebben een aantal zich definitief afgemeld wegens verschillende omstandigheden. Midden het jaar is overleden vrijwilliger Klaas Winter. In hem verloren we een  persoon die heel veel taken op zich nam in ons museum. Eind 2021 was het aantal vrijwilligers 45. Door de coronamaatregelen hebben ze weinig diensten kunnen draaien.
Door alle maatregelen en slechts open zijn bij tijd en wijle hebben we weinig kunnen doen aan instructie, gezellige avond en/of nieuwjaarsbijeenkomst.
Er is één nieuwsbrief verzonden aan de vrijwilligers en één aan de donateurs. We sloten het jaar af met 442 donateurs (2020: 454 donateurs).  De laatste nieuwsbrief was vooral met de oproep voor invulling van een bestuursfunctie.
Er is een besluitenlijst gemaakt van besluiten met een langdurig karakter. Ieder jaar zal in januari deze lijst worden herzien.
Met ingang van 2 augustus 2019 is ons museum een "erkend leerbedrijf" voor de komende vier jaar, t.b.v. het M.B.O. niveau 2.  Helaas was de inzet van stagiaires in 2021 beperkt mogelijk. Wel hebben twee leerlingen van het Voortgezet Onderwijs zich gemeld voor een maartschappelijke stage van 15 uur. Ze hebben in 2021 een begin gemaakt met de inventarisatie van het boekenbezit van het Stadsmuseum. In 2022 krijgt dit een vervolg.
 
Automatisering/beveiliging
De  automatisering is deels op orde. Vooral in het gebruik van de mailserver schort het nog wel eens aan de continuïteit. Daardoor treedt er bij de gebruikers regelmatig ergernis op. Inmiddels is de oude server nu offline en hopen we dat de nieuwe server dat doet wat ervan verwacht mag worden.
 
Huisvesting
De buitenzijde van het pand is geheel geschilderd en voor komende 5 jaar is er een onderhoudscontract  opgesteld. Het schilderwerk aan de binnenzijde is - naar behoefte - uitgevoerd door de klussengroep.
Tevens is een onderhoudscontract opgesteld voor al onze installaties, inclusief de alarm-  en brandmeldinstallatie.
Onderzoek naar de juridische (vergunningen) en financiële (terugverdientijd) mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen hebben wel veel tijd en moeite gekost, maar niet tot een aanvaardbaar resultaat geleid. Het maximaal aantal plaatsbare zonnepanelen is te gering en de extra kosten voor verzekering en mislopen van energiekorting leiden op dit moment tot een negatief exploitatieresultaat.
 
Open Monumentendag  in september 2021
Het Stadsmuseum was wel open op deze dag, maar er zijn geen speciale activiteiten georganiseerd. Digitaal hebben wij niets extra’s aangeboden..
 
Dag van de Geschiedenis in oktober 2021
Het Stadsmuseum is de hele maand oktober tot en met de sluitingsdatum op 24 oktober  open geweest. Deze maand, de maand van de geschiedenis, had landelijk als thema: “ambachtelijk gereedschap”. Het Stadsmuseum heeft dit thema gevolgd. Bezoekers konden een ontdekkingstocht door het museum maken om te onderzoeken wat het gebruiksdoel was van de verschillende voorwerpen. In het museum waren de meest bijzondere voorwerpen gemarkeerd met een gekleurd teken. Aan deze ontdekkingstocht hadden we een puzzeltopdracht gekoppeld.
 
Collectiebeheer
Leden van een werkgroep Agrarisch Erfgoed Land van Vollenhove  zijn toegevoegd aan de werkgroep collectiebeheer. De werkgroep wordt vanuit het museum ondersteund met een databank voor het vastleggen en openbaren van gegevens over oude boerderijen.
De registratie van alle objecten in de permanente tentoonstelling is zo goed als afgerond. De  relevantie word nog aangegeven en de omschrijving aangevuld of verbeterd.
In de fotobeeldbank zijn de meeste in het depot aangetroffen foto’s inmiddels opgenomen en beschreven. Veel ontdubbeling heeft plaatsgevonden, soms na (terug)vinden van het origineel of een betere kopie.
Oude onroerend-goed-acten zijn aangetroffen in het depot en gescand en zullen later alsnog worden geregistreerd na beoordeling op relevantie voor de collectie.
Inmiddels is het depot behoorlijk opgeruimd en hebben heel wat niet-relevante objecten een andere bestemming gekregen.​
 
Redactie Kondschap 
In 2021 kwam zoals gebruikelijk ons blad vier maal uit, en vergaderde de redactie twee maal fysiek en twee maal per e-mail.  De taakverdeling bleef ongewijzigd. Van de 14 artikelen werden er 7 geschreven door mensen buiten de redactie. Er werd aandacht geschonken aan de wisselexposities en aan nieuwe aanwinsten in het museum.  ​
 
Financiën
Zie de jaarrekening met balans en winst- en verliesrekening (exploitatieoverzicht). Het positieve resultaat is geflatteerd door eenmalige opbrengsten en gebruik van een gereserveerd bedrag voor ICT, maar gelukkig waren de opbrengsten uit bezoek – vooral scholen – wel € 1400 hoger dan in het rampjaar 2020. Het balanstotaal per 31-12-2021 is met € 592 afgenomen tot € 222079, waarvan € 156000 het gebouw betreft. 

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.