• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Stichting CHC Land van Vollenhove of Stadsmuseum CHC Vollenhove, gevestigd aan Bisschopstraat 36, 8325 BC Vollenhove, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bisschopstraat 36, 8325 BC Vollenhove 0527-244413, www.chcvollenhove.nl
H. van Heerde is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting CHC Land van Vollenhove. Hij is te bereiken via h.heerde@chcvollenhove.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting CHC Land van Vollenhove verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich hebt opgegeven als donateur en daarbij deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Achternaam en initialen
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IBAN-nummer (alleen bij machtigingen voor incasso)
Verder verwerken wij bepaalde gegevens als u bruikleengever bent van een museaal object, of iet hebt geschonken. Het gaat dan om uw initialen en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting CHC Land van Vollenhove verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om ons blad Kondschap bij u af te leveren, en u gratis toegang te geven tot het museum
- Om een goede administratie te voeren over het eigendom van de museale objecten die we in beheer hebben, en bruiklenen te kunnen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting CHC Land van Vollenhove neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting CHC Land van Vollenhove) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting CHC Land van Vollenhove bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Direct na aanvang van het kalenderjaar na uw laatste overeengekomen donatie worden uw gegevens gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting CHC Land van Vollenhove verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (het sturen van ons kwartaalblad Kondschap) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting CHC Land van Vollenhove blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens van schenkers of bruikleengevers van museale objecten zijn niet zichtbaar voor derden bij de presentatie van gegevens over de objecten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting CHC Land van Vollenhove gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting CHC Land van Vollenhove en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chcvollenhove.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting CHC Land van Vollenhove wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting CHC Land van Vollenhove neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@chcvollenhove.nl
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.