• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Jaarplan Stadsmuseum Vollenhove 2022
 
Inleiding

 
Dit jaarplan is een uitwerking van het beleidsplan 2022-2026 van het Stadsmuseum Vollenhove. Het gaat om de stichting, die in 2005 onder een heel lange naam is ingeschreven. Het gebouw, geopend in 2008 door deze stichting, werd ‘Cultuur Historisch Centrum’ gedoopt, inmiddels veelal afgekort tot CHC. De naam CHC is in 2019 verdwenen van alle uitingen, waaronder de gevel. De naam is nu Stadsmuseum Vollenhove. Tegelijkertijd zijn er stappen gemaakt in het toewerken naar de erkende museumstatus. Met het collectieplan wordt inmiddels gewerkt binnen het collectiebeheer, waar in principe elke medewerker voor wordt uitgenodigd zijn bijdrage te leveren. Verder zijn een vrijwilligersbeleid, calamiteitenplan, informatieplan en visie over diversiteit en inclusiviteit  in werking.
 
Aanbod
 
In 2022 zal het aanbod zijn:
 • De vaste expositie, met deze keer een aanzienlijke wisseling in de sluitingsperiode: verhuizing van ‘visserij’ naar de rechter zaal, en inrichten van een kabinet voor ‘stad en streek’ waarin ook nieuwe bruiklenen een mooie plek kunnen krijgen. De entreeprijs wordt verhoogd naar € 5.
 • Een kerstgroepententoonstelling in december en begin januari.
Er zal worden geëxperimenteerd met openstelling op dinsdag in de zomer om extra toeristische bezoekers te trekken, met als extra aanbod een stadswandeling voor ‘opstappers’.
Verder worden in zowel in april als in oktober, de maand van de geschiedenis, opnieuw een aantal lezingen aangeboden. Het streven eens per jaar een lezing te houden in Nieuw Clarenberg, vooral gericht op bewoners, maar uitsluitend voor donateurs, is nog niet gerealiseerd vanwege de coronapandemie en wordt aangehouden.
Kondschap zal in maart aandacht geven aan de heringerichte vaste expositie, aan de lezingen en aan de donateursavond, in september idem, en in december aan de kerstgroepententoonstelling – dit naast het aanbod van artikelen over historische onderwerpen uit de tien eeuwen bestrijkende historie van Vollenhove en directe omgeving. Verder zal aandacht worden geschonken aan nieuwe en/of bijzondere voorwerpen in de collectie.
Het aanbod van films op het beeldscherm in de ruimte Beeld en Geluid zal worden uitgebreid vanuit het digitale archief, en worden voorzien van een menu en beschrijvingen om het aantrekkelijker te maken voor bezoekers en eenvoudiger voor dienstdoenden. Ook de fotobeeldbank zal van hier uit nog beter toegankelijk zijn met ‘slideshows’ in verschillende thema’s. Vrijwilligers zullen tijdig worden geïnstrueerd hoe hier mee om te gaan richting bezoekers.
Toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking zal worden vergroot door handouts te maken met teksten in grote letters en een hoog contrast.
 
Collectie
 
De collectieregistratie (inclusief digitalisering) is zo goed als gereed, op enkele depotvoorwerpen na. Het gaat er nu om voortdurend onderhoud en waakzaamheid op onvolkomendheden. De herinrichting is daarbij een uitdaging. De leden van de tentoonstellingscommissie hebben de vaste taak om hun deel van de collectie regelmatig te controleren op (juiste) registratie en zo mogelijk informatie toe te voegen.
Selectie van af te stoten voorwerpen blijft doorgaan.  Herbestemming zal in eerste instantie gaan via collega-instellingen in de regio. De LAMO-procedure wordt gevolgd, het gaat hierbij om objecten met een lage of helemaal geen erfgoedwaarde. Ook het aantal rekwisieten zal worden verminderd.
We hopen dat het contact met Collectie Overijssel (nieuwe naam van HCO) en VORG, eigenaars van voor ons museum relevante voorwerpen, leidt tot bruiklenen. De eind 2021 aangevraagde museumregistratie is daarvoor cruciaal. Voor de uitbreiding van ‘visserij’ met een deel waarin de band met Schokland (immigranten in 1859) wordt verklaard is succesvol een beroep gedaan op de Schokkervereniging. Daar hoort ook een uitgebreide collectie boeken bij, ook over visserij en Zuiderzee in meer algemene zin. Hiermee zal de boekenkast in de koffiehoek worden aangevuld en opgefrist. Niet relevante boeken verdwijnen naar het depot of worden afgestoten.
Vanwege een in het Zuiderzeemuseum te houden tentoonstelling over Schokland in 2024 vindt onderzoek plaats naar beschikbare verhalen en gebruiksvoorwerpen. Het Stadsmuseum doet daar in mee middels een in het voorjaar te houden oral-historybijeenkomst voor Schokker nazaten in Vollenhove.
 
Educatie
 
Deelname aan het Cultuurmenu voor het schooljaar 2022-2023 zal hopelijk resulteren in bezoek van een aantal scholen in september en oktober, dus aan het begin van het schooljaar, en in de kerstvakantie. In de maanden april-juni komen er nog scholen op bezoek die vanwege de lockdown eerder zouden komen. Het aanbod moet mogelijk worden opgefrist en uitgebreid met een optie voor groep 7/8. De relatie met scholen in Vollenhove, om hen te bewegen van ons aanbod gebruik te maken via het Cultuurmenu of op andere wijze verdient extra aandacht. Het geven van een inleiding / presentatie zal plaatsvinden in de koffiehoek met beamer en laptop, zoals in 2021 met succes heeft plaatsgevonden.
 
Arrangementen en stadswandelingen
 
Het cateringaanbod, met name lunch, wordt versoberd. Het is afwachten hoe de coronapandemie de mogelijkheden en de vraag beïnvloedt. Verder is het afwachten hoe de uitwerking van het gemeentelijk beleid qua spreiding van toeristen voor ons uitpakt.
In de gemeentelijke samenwerking rond de herdenking van 1572 cq het begin van de Opstand – voor deze streek toen louter ellende – wordt een themawandeling aangeboden onder dezelfde condities als de normale stadswandeling. Bij succes kan dit aanbod worden uitgebreid met andere thema’s, zoals de herdenking van 1672 (Bommen Berend).
In de zomermaanden wordt als experiment op dinsdag een stadswandeling voor ‘opstappers’ aangeboden
 
Marketing
 
Het Stadsmuseum leunt vooral op individuele bezoekers van buiten Vollenhove, toeristen, vaak dagjesmensen. De folder, waarvan ontwerp en tekst inmiddels enkele jaren achtereen wordt gebruikt (en waarvan de voorraad is uitgeput), moet worden opgefrist (o.a. met aangepaste entreeprijzen) en nog meer uitnodigen tot een bezoek. Folders bij regionale horeca- en recreatiebedrijven en andere attracties zijn belangrijk maar doorverwijzing vanaf de haven (vanwege de locatie in de ‘verlaten’ Bisschopsstraat) is essentieel. In 2022 moet opnieuw inspanning worden gericht op de samenwerking met de havenmeester of soortgelijke (gemeente)functionaris.
Zowel persoonlijke doorverwijzing als de juiste informatie op alle aanwezige informatieborden en wegwijzers moeten de conversie van bezoeker van Vollenhove naar bezoeker van het stadsmuseum vergroten. In 2021 is op initiatief van de Stichting Weerribben-Wieden meegewerkt aan een nieuw stel borden. Om knooppunten-fietsers te verleiden af te stappen, zijn nieuwe ‘banners’ nodig op straat, bij beide ingangen.
Deelnemers aan lezingen komen vaak voor de eerste keer in het Stadsmuseum en zijn verrast door het aanbod – waar ze op dat moment nauwelijks naar kunnen kijken. Opnieuw benaderen van hen via e-mail voor een bezoek aan de vernieuwde tentoonstelling, en aan andere lezingen, kan extra bezoekers opleveren.
Deze en andere marketinginspanningen worden verder uitgewerkt in het marketingactieplan 2022. Voor de daarin te noemen taken zijn meerdere vrijwilligers nodig, die het kunnen en leuk vinden. Het ontbreken van voldoende vrijwilligers vormt een grote belemmering.
De bestaande PR-activiteiten naar de media worden onverminderd voortgezet, evenals de rechtstreekse PR via website en Facebook (welke taak over meerdere mensen verdeeld wordt).
Er is een behoefte aan gerichte acties om aan meer donateurs te komen. Dit jaar zal daarvoor een opzet worden gemaakt.
 
Ondersteunende activiteiten
 
Het aanbod in de museumwinkel blijft beperkt tot die artikelen die daadwerkelijk ‘lopen’, met extra aandacht voor nieuwe en oude nummers van Kondschap en de ‘eigen’ boekjes. 
De koffiehoek wordt bij goed weer uitgebreid met een terrastafel met kussentjes en parasol, en een uitnodigend openstaande schuifdeur. Met name fietsers worden hier uitgenodigd hun fiets te stallen bij een bezoek aan het museum en een wandeling door Vollenhove. We hopen dat de nieuwe route tussen de fietsknooppunten ‘afstappers’ en dus extra bezoekers oplevert. De ‘achteringang’ kan bij goed weer ook gewoon als ‘ingang’ dienst doen, het is wel zaak om de aandacht van de dienstdoenden te laten verdelen over beide ingangen (dankzij de verklikkerbel). Intern moet nadrukkelijker worden gewezen op het belang van inkomsten de koffiehoek, waarbij ook de boekenverzameling een positieve rol kan spelen.
Verder wordt opnieuw de mogelijkheid geboden in Beeld en Geluid werk van regionale kunstenaars te exposeren, aan drie wanden en één of twee lage vitrines. Een win-win aanbod: de exposant betaalt geen kosten, het Stadsmuseum krijgt meer betalende bezoekers. Daarnaast zullen de mogelijkheden aan plaatselijke verenigingen worden aangeboden. De samenwerking met de VVVV voor een tijdelijk corsomuseum in de maanden juni, juli en augustus moet ons een extra set verlichtingsarmaturen opleveren.
Bezoekers per fiets zal de mogelijkheid worden geboden vanuit de koffiehoek – met een verlengsnoer – hun e-bike buiten op te laden.
 
Organisatorische activiteiten
 
De aanvraag voor de museumregistratie zal op enkele momenten extra inspanningen vergen, waaronder de audit. Ook dit jaar wordt aandacht gegeven aan praktische werking van de Governance Code Cultuur, het veiligheidsbeleid en het calamiteitenplan. Belangrijkste activiteiten zijn nu het up-to-date houden van alle documenten.
Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal wordt het jaarverslag gepubliceerd.
Collectiebeheer is nu een taak die slechts door enkele mensen wordt uitgevoerd, vooral vanwege de coronacrisis. Doel is om de groep zelfstandig werkende vrijwilligers, die vooral vanaf huis werken, zonder gemeenschappelijk overleg, uit te breiden. Uitgangspunt blijft het collectieplan en het registratieplan, maar het gaat vooral om de fotobeeldbank als onderdeel van de publieksactiviteiten, binnen het presentatiebeleid.
De invoering van PIN-betalingen heeft geleid tot een toename van het aantal verkeerde boekingen met als gevolg veel extra werk voor de penningmeester. Het systeem moet eenvoudiger voor de dienstdoende vrijwilligers, zodanig dat fouten eigenlijk niet meer gemaakt kunnen worden of anders goed traceerbaar en herstelbaar zijn. Op basis van een proef rond de kerst wordt de nieuwe methode vastgesteld en ingevoerd in april. Vervolgens moet het worden verwerkt in een nieuw compleet handboek voor dienstdoende gastheren/-vrouwen, dat ook online wordt aangeboden en nadrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht.
Incasso van donateursbijdragen en administratie van donateurs zal worden verbeterd en vastgelegd. Het wachten is op een nieuwe penningmeester om enkele zaken te stroomlijnen.
Bij positieve beschikking op de aanvraag voor het lidmaatschap van de Museumvereniging, en bijbehorende registratie als ‘erkend museum’, zal ook de aanvraag worden gedaan voor meedoen aan het systeem van de museumjaarkaart.
 
Vrijwilligersbeleid
 
Gastheren/-dames zullen uitdrukkelijk worden uitgenodigd om extra (historische) kennis (over voorwerpen in de collectie) op te doen en/of taken in het collectiebeheer(systeem) uit te voeren. Ze kunnen daarvoor uitleg of begeleiding krijgen. Dat geldt ook voor het gebruik van de voorzieningen in Beeld en Geluid.
Van elke vrijwilliger wordt verwacht de veiligheidsmaatregelen en andere operationele zaken uit het Handboek uit te kunnen voeren. Ze worden ook uitdrukkelijk aangemoedigd de mogelijkheid om wat te drinken in de koffiehoek aan te bevelen.
Met vrijwilligers die alleen op de lijst staan en nauwelijks nog voor het museum in actie treden dient (opnieuw) de status te worden geëvalueerd. Met de vrijwilligers die niet ‘vast’ op het dienstrooster willen of kunnen staan, wordt geëvalueerd hoe ze toch maximaal mee kunnen draaien, om de problemen met de inroostering op te lossen.
De communicatie met de vrijwilligers blijft aandacht krijgen door nieuwsbrieven en zo mogelijk intensiever e-mailgebruik (bijvoorbeeld uitnodigingen voor de lezingen). De manier waarop, bijvoorbeeld het gebruik van de eigen mailserver, zal opnieuw worden bekeken.
Een start van het nieuwe jaar met alle vrijwilligers lijkt opnieuw niet mogelijk vanwege de coronapandemie, maar is wel dringend gewenst. Uitleg van het beleid en de daaruit voortvloeiende acties wordt nu zoveel mogelijk individueel gedaan zodra men dienst doet als gastheer/-vrouw.
 
Automatisering
 
De website zal in 2022 meer moeten worden gebruikt voor communicatie met donateurs. Vrijwilligers blijven in staat gesteld ook thuis inzage te krijgen in het collectiebeheersysteem voor foto’s, om zo mee te werken aan betere beschrijvingen.
Het informatiebeleid moet opnieuw worden geëvalueerd. Zie daarvoor ook het e-mailverkeer met de vrijwilligers (hiervoor), boekhoudsoftware en donateursadministratie.
 
Onderzoek
 
Eén van de criteria voor goed museaal handelen, basis van de museumnorm, is het doen van onderzoek en het overdragen van de resultaten. Inmiddels zijn er twee vrijwilligers die onderzoek kunnen en willen doen. Getracht wordt de onderzoeksfunctie uit te breiden met meer vrijwilligers, mogelijk door concrete onderzoekstaken te formuleren. De overdrachtsfunctie is met artikelen in Kondschap gerealiseerd, aangevuld met lezingen.
Onderzoeksresultaten worden vastgelegd in het collectiebeheersysteem.
 
Samenwerkingsverbanden
 
Deelname aan het ‘gereactiveerde’ Museumberaad wordt voortgezet. Wellicht kan vanuit dit platform ook aan meer en betere marketing worden gewerkt, in het verlengde van het gemeentelijk beleid voor spreiding van toeristen. Ondersteuning door de nieuwe cultuurmakelaar werpt zijn vruchten af. Het voor ons zo belangrijke Cultuurmenu blijft extra aandacht nodig hebben. Voor marketingdoeleinden is de organisatie van NP Weerribben-Wieden belangrijk, maar blijft in de praktijk wederom beperkt tot de promotiemogelijkheden via de website visitweerribbenwieden.com. Samenwerking met de werkgroep recreatie en toerisme van de Belangenvereniging Vollenhove Stad, zoals in 2021, moet worden uitgebreid.
Tenslotte is samenwerking nodig met de opvolger van de Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland vanwege informatievoorziening vanuit het havenkantoor.
MijnStadMijnDorp, het internetproject van Collectie Overijssel (de nieuwe naam van het HCO), blijft ook in 2022 samenwerkingspartner door publicatie van een beperkt aantal oude artikelen van Kondschap.
Een werkgroep die zich bezig houdt met de historie van boerderijen in de streek wordt gefaciliteerd met een online beeldbank, die op termijn een extra aanbod vormt voor onze donateurs en bezoekers.
 
Huisvesting
 
De huidige huisvesting voldoet goed. Registratie van temperatuur en vochtigheid, voor de Museumnorm, geeft wel aanleiding tot voorzichtigheid m.b.t. open deuren en ventilatiemomenten. Het systeem is zowel voor de vaste tentoonstelling (beneden, warmtepomp en ventilatie, met warmteterugwinning) als boven (CV voor depot) toereikend, mits de ruime museumnormen worden gehanteerd (max. luchtvochtigheid 60%) en goed gebruikt. Onderdelen van de installatie zullen in 2022 worden vervangen, waarbij mogelijk ook het automatisch regelen van de ventilatie wordt meegenomen (tijdschakeling, lage ventilatie alleen tijdens gebruiksmomenten).
In 2022 zullen (onzichtbaar) zonnepanelen worden geplaatst op de platte daken, onder gemeentelijke voorwaarden.
De meldingsinstallatie voor brand en inbraak zal deels worden vervangen.
De verplaatsing van ‘visserij’ en de inrichting van ‘stad en streek’ zullen zonder verbouwingen plaats vinden. Beeld en Geluid zal worden voorzien van een aantal armaturen / spotjes aan de reeds bestaande verlichtingsrail – mits gesponsord door de VVVV.
De wisseltentoonstellingen zullen uitsluitend plaats vinden in Beeld en Geluid, de koffiehoek en entree.
Af te stoten onderdelen van de collectie blijven in depot of collectie tot moment van afstoten en worden niet tijdelijk elders in het gebouw gestald.
 
Routebeschrijvingen
 
Het oude aanbod aan routes zal worden gesaneerd. Nieuwe cq aangepaste routes, ook routes die met derden worden uitgebracht, zullen moeten beginnen en eindigen bij het museum. Streven is optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de gesponsorde software ‘Routemaker’, en daar ook horecaondernemers langs de route in te betrekken.
 
Donateurs
 
In 2022 zal er zowel in het voorjaar als in het najaar een avond voor donateurs worden georganiseerd, eventueel ook toegankelijk voor andere relaties. Doel is behoud maar ook werving. Nodig hiervoor is een goede communicatie, liefst per e-mail, want Kondschap is te ‘traag’ (lange voorbereidingstijd, waarin veel kan veranderen).
 
Open Monumentendag, Maand van de Geschiedenis en andere publieksevenementen
 
Het museum zal zich qua openingstijden zoveel mogelijk aanpassen bij locale evenementen, maar niet gratis toegankelijk zijn. Deelname aan de organisatie van publieksevenementen zal alleen plaatsvinden indien er een duidelijk belang voor het museum kan worden aangegeven, of kennis van het museum benodigd is.
 
Voor het kunnen uitvoeren van dit jaarplan is de volgende begroting opgesteld:
Toelichting: 

De post onderhoud gebouw is gebaseerd op de meerjarenraming van het onderhoud.
De kosten voor de museumregistratie bestaan uit de kosten van de pre-audit en de audit.
De post educatie is hoger omdat er ook een aantal scholen komt 'inhalen'.
Gidswerk wordt hoger begroot vanwege de verwachting dat in het voorseizoen activiteiten die in 2020 en 2021 gepland waren nu alsnog doorgaan.


De uitvoering van de museale kerntaken is als volgt verwerkt in de begroting:

- verwerven/afstoten: verwerven gaat in principe via schenking of bruikleen (zonder kosten), afstoten gaat via de LAMO-procedure en zal pas plaatsvinden wanneer dat kosteloos kan. Voor verwerven van objecten die binnen de collectie passen en van tenminste gemiddelde historische en informatieve waarde zijn, in goede toestand verkeren en waarvan de herkomst volledig bekend is, is op de balans een budget gereserveerd. Aankoop vindt plaats als een project, via het bestuur.
- collectiebeheer = registreren, documenteren, digitaliseren, beheer: de kosten van het collectiebeheersysteem bestaan uit lidmaatschapskosten en hostingkosten, totaal € 70. Voor onderhoud en kleine kosten is de begrotingspost voldoende.
- onderzoeken is vrijwilligerswerk en vindt vooral via internet plaats. Overige kosten zijn uitsluitend reiskosten en vallen onder de algemene noemer reiskosten.
- presenteren: fysiek = tentoonstellen, digitaal = de kosten van het collectiebeheersysteem en posten die onder de noemer ICT vallen.
- educatie: apart begroot.

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.