• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Jaarplan Stadsmuseum Vollenhove 2023
 
Inleiding
 
Dit jaarplan is een uitwerking van het beleidsplan 2022-2026 van het Stadsmuseum Vollenhove. Het gaat om de stichting, die in 2005 onder een heel lange naam is ingeschreven. Het gebouw, geopend in 2008 door deze stichting, werd ‘Cultuur Historisch Centrum’ gedoopt, inmiddels veelal afgekort tot CHC. De naam CHC is in 2019 verdwenen van alle uitingen, waaronder de gevel. De naam is nu Stadsmuseum Vollenhove. Tegelijkertijd zijn er stappen gemaakt in het toewerken naar de erkende museumstatus. Met het collectieplan wordt inmiddels gewerkt binnen het collectiebeheer, waar in principe elke medewerker voor wordt uitgenodigd zijn bijdrage te leveren. Verder zijn een vrijwilligersbeleid, calamiteitenplan, informatieplan en visie over diversiteit en inclusiviteit  in werking.
 
Aanbod
 
In 2023 zal het aanbod zijn:

 • De vaste expositie, zo mogelijk aangevuld met belangrijke bruiklenen van o.a. de Vereniging Overijssels Recht en Geschiedenis. De entreeprijs blijft € 5.
 • een kerstgroepententoonstelling in december en begin januari.
 • Wisselexposities in Beeld&Geluid, zoveel mogelijk door plaatselijke verenigingen. In april en mei zal een eerder gehouden expositie over WO2 worden ingericht.

De openstelling op de laatste dinsdag in de zomermaanden wordt gecontinueerd, inclusief een stadswandeling voor ‘opstappers’.
Verder worden zowel in april als in oktober, de maand van de geschiedenis, opnieuw een aantal lezingen aangeboden. Kondschap zal in maart aandacht geven aan de wisselexpositie, aan de lezingen en aan de donateursavond, in september idem, en in december aan acties voor nieuwe donateurs en aan de kerstgroepententoonstelling – dit naast het aanbod van artikelen over historische onderwerpen uit de tien eeuwen bestrijkende historie van Vollenhove en directe omgeving. Verder zal steeds aandacht worden geschonken aan nieuwe en/of bijzondere voorwerpen in de collectie.
Het aanbod van films op het beeldscherm in de ruimte Beeld en Geluid zal nogmaals worden aangescherpt met verbeterde en ingekorte opnamen vanuit het digitale archief. Vrijwilligers zullen nader worden geïnstrueerd hoe de fotobeeldbank te ontsluiten voor bezoekers. Daarnaast zal de fotobeeldbank worden aangevuld met foto’s uit het archief van Kondschap.
Toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking zal worden vergroot door handouts voor de tentoonstelling te maken met teksten in grote letters en een hoog contrast.
 
Collectie
 
De collectieregistratie (inclusief digitalisering) is gereed. Het gaat nu om voortdurend onderhoud, waakzaamheid op en aanvulling van de beschrijvingen, vooral van de belangrijkste voorwerpen. De leden van de tentoonstellingscommissie hebben de vaste taak om hun deel van de collectie regelmatig te controleren op (juiste) registratie en zo mogelijk informatie toe te voegen. In een bijeenkomst in maart van de tentoonstellingscommissie zal opnieuw kritisch worden bekeken of er wisselingen van en naar het depot moeten plaatsvinden.
Selectie van af te stoten voorwerpen blijft doorgaan.  Herbestemming zal in eerste instantie gaan via collega-instellingen in de regio. De LAMO-procedure wordt gevolgd, het gaat hierbij om objecten met een lage of helemaal geen erfgoedwaarde. Ook het aantal rekwisieten zal worden verminderd.
Er zal een lichtplan worden opgesteld voor kwetsbare objecten, met een meetplan en registratie van de gemeten waarden.
We hopen dat het contact met Collectie Overijssel (nieuwe naam van HCO) en VORG, beide organisaties zijn eigenaar van voor ons museum relevante voorwerpen, leidt tot nog meer bruiklenen. De eind 2021 aangevraagde museumregistratie is daarvoor cruciaal. Daarnaast is het bedrag voor aanvullende verzekeringen van deze – doorgaans kostbare – objecten een punt van zorg, mogelijk kan de gemeente hiervoor aanvullende subsidie verstrekken.
Een eerste contact met de regionale archeoloog zal moeten worden gevolgd door  nadere contacten met de provinciale archeologische depots, met het doel te komen tot (permanente) bruiklenen van bodemvondsten uit Vollenhove. Beschikbare rapporten over bodemvondsten die worden getoond in de collectie zullen worden verwerkt in het registratiesysteem, met koppelingen naar fotoreportages in de fotobeeldbank.
Daarnaast zijn er in andere musea(depots) nog objecten met een relatie met Vollenhove, dus mogelijke aanwinsten voor de collectie, zoals in Deventer, Leiden en Arnhem. In 2023 zal dit worden onderzocht.
 
Educatie
 
Evaluatie van aanbod en realisatie zal plaatsvinden in de educatiecommissie, inclusief de gevraagde feedback vanuit deelnemende scholen. Deelname aan het Cultuurmenu voor het schooljaar 2023-2024 zal hopelijk resulteren in bezoek van opnieuw een groot aantal scholen. Het aanbod, in de vorm van vier projecten, wordt gecontinueerd, in het najaar zal worden bekeken of er ruimte is voor wijzigingen in het aanbod – in overleg met het Cultuurplatform waarvan we volledig afhankelijk zijn en waar belangenverstrengeling niet wordt geschuwd. Projecten, die bij het Cultuurmenu worden geweigerd, zullen zelfstandig aan scholen in de directe omgeving worden aangeboden.
 
Arrangementen en stadswandelingen
 
Het cateringaanbod wordt gecontinueerd, met aangepaste prijzen.
Een stadswandelingarrangement voor kleine groepen wordt gecontinueerd, en ook als cadeau gepromoot. In de zomermaanden wordt opnieuw op de laatste dinsdag van de maand een stadswandeling voor ‘opstappers’ aangeboden
 
Marketing
 
Het Stadsmuseum leunt vooral op individuele bezoekers van buiten Vollenhove, toeristen, vaak dagjesmensen. De folder, waarvan ontwerp en tekst inmiddels enkele jaren achtereen wordt gebruikt (en waarvan de voorraad is uitgeput), moet worden opgefrist met nieuwe foto’s en nog meer uitnodigen tot een bezoek. Ook de foto’s op de website en vooral in de presentatie op het beeldscherm in de entree (en bij de havenmeester) moeten worden geactualiseerd. Folders bij regionale horeca- en recreatiebedrijven en andere attracties zijn belangrijk maar doorverwijzing vanaf de haven (vanwege de locatie in de ‘verlaten’ Bisschopsstraat) is essentieel. In 2023 moet opnieuw inspanning worden gericht op de samenwerking met de havenmeester of soortgelijke (gemeente)functionaris, en samen worden nagedacht over extra promotiemogelijkheden.
Zowel persoonlijke doorverwijzing als de juiste informatie op alle aanwezige informatieborden en wegwijzers moeten de conversie van bezoeker van Vollenhove naar bezoeker van het stadsmuseum vergroten. Dit zal ook moeten worden bekeken en geoptimaliseerd vanuit de Grote en Kleine Kerk, als die open zijn voor publiek.
Deelnemers aan lezingen komen vaak voor de eerste keer in het Stadsmuseum en zijn verrast door het aanbod – waar ze op dat moment nauwelijks naar kunnen kijken. Opnieuw benaderen van hen via e-mail voor een bezoek aan de tentoonstelling, en aan andere lezingen, kan extra bezoekers en donateurs opleveren.
Wellicht kan het aanbieden van een (historische) ‘WiekentVeno’-quiz aan plekken waar ‘jongere’ inwoners bijeenkomen een extra impuls geven aan het donateurbestand.
Deze en andere marketinginspanningen worden verder uitgewerkt in het marketingactieplan 2023. Voor de daarin te noemen taken zijn meerdere vrijwilligers nodig, die het kunnen en leuk vinden. Het ontbreken van voldoende vrijwilligers vormt een grote belemmering.
De bestaande PR-activiteiten naar de media worden onverminderd voortgezet, evenals de rechtstreekse PR via website en Facebook (welke taak over meerdere mensen verdeeld wordt).
Gerichte acties om aan meer donateurs te komen moeten worden voortgezet, zoals werving (ook met kortingsacties) op straat bij evenementen.
 
Ondersteunende activiteiten
 
Het aanbod in de museumwinkel blijft beperkt tot die artikelen die daadwerkelijk ‘lopen’, met extra aandacht voor nieuwe en oude nummers van Kondschap en de ‘eigen’ boekjes. Bij lezingen moet het winkelaanbod extra worden gepromoot.
 
De koffiehoek wordt bij goed weer uitgebreid met een terrastafel met kussentjes en parasol, en een uitnodigend openstaande schuifdeur. Met name fietsers worden hier uitgenodigd hun fiets te stallen bij een bezoek aan het museum en een wandeling door Vollenhove. De ‘achteringang’ kan bij goed weer ook gewoon als ‘ingang’ dienst doen – met name voor fiets(parkeerd)ers. Het is wel zaak om de aandacht van de dienstdoenden te laten verdelen over beide ingangen (dankzij de verklikkerbel). Intern moet nadrukkelijker worden gewezen op het belang van inkomsten uit de koffiehoek, waarbij ook de boekenverzameling een positieve rol kan spelen. Titels en beschrijvingen zijn via de beeldbank op internet toegankelijk, zowel thuis als in het museum. Via de website zal hier extra promotie voor worden gemaakt.
 
Organisatorische activiteiten
 
De aanvraag voor de museumregistratie zal extra inspanningen vergen bij de audit en de uitkomsten daarvan. Ook dit jaar wordt aandacht gegeven aan praktische werking van de Governance Code Cultuur, het veiligheidsbeleid en het calamiteitenplan. Belangrijkste activiteiten zijn nu het up-to-date houden van alle documenten en het verder intrainen van medewerkers. Alle documenten zijn hiervoor ook via de website toegankelijk.
De aansluiting van het alarmsysteem op een externe alarmcentrale zal worden gerealiseerd.
Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal wordt het jaarverslag gepubliceerd.
Collectiebeheer is nu een taak die slechts door enkele mensen wordt uitgevoerd, vooral vanwege de coronacrisis. Doel is om de groep zelfstandig werkende vrijwilligers, die vooral vanaf huis werken, zonder gemeenschappelijk overleg, uit te breiden. Uitgangspunt blijft het collectieplan en het registratieplan, maar het gaat vooral om de fotobeeldbank als onderdeel van de publieksactiviteiten, binnen het presentatiebeleid.
De in 2022 ingevoerde manier van afrekenen aan de balie en registreren daarvan wordt gecontinueerd. Deze is ook verwerkt in het nieuwe, complete handboek voor dienstdoende gastheren/-vrouwen, dat ook online zal worden aangeboden en nadrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht. Onvolkomenheden zullen direct worden aangepakt.
Incasso van donateurbijdragen en administratie van donateurs zal worden verbeterd en vastgelegd. Het wachten is op een nieuwe penningmeester om enkele zaken te stroomlijnen.
Na erkenning als museum zal de aanvraag volgen voor het lidmaatschap van de Museumvereniging, en daarna ook de aanvraag worden gedaan voor meedoen aan het systeem van de museumjaarkaart.
Er zal een opzet worden gemaakt voor veranderingen van de statuten, zodat kan worden voldaan aan de eisen van de GCC en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Extra inspanning is nodig voor vervanging van aftredende bestuursleden, invulling van de functies penningmeester en secretaris. Een begin wordt gemaakt met het benoemen van adviseurs van het bestuur en het vastleggen van kennis van uittredende functionarissen, bijvoorbeeld over installaties en onderhoud. Ook moet opnieuw aandacht worden gegeven aan documentatie van de automatisering.
 
Vrijwilligersbeleid
 
Gastheren/-dames zullen uitdrukkelijk worden uitgenodigd om extra (historische) kennis (over voorwerpen in de collectie) op te doen en/of taken in het collectiebeheer(systeem) uit te voeren. Ze kunnen daarvoor uitleg of begeleiding krijgen. Dat geldt ook voor het gebruik van de voorzieningen in Beeld en Geluid. Ter ondersteuning zullen nieuwe handouts worden gemaakt en zal persoonlijke ondersteuning worden aangeboden. Kennisdeling tussen de stadsgidsen en overdracht naar gastheren/dames zal worden aangemoedigd.
Van elke vrijwilliger wordt verwacht de veiligheidsmaatregelen en andere operationele zaken uit het Handboek uit te kunnen voeren. Ze worden ook uitdrukkelijk aangemoedigd de mogelijkheid om wat te drinken in de koffiehoek aan te bevelen.
Met vrijwilligers die alleen op de lijst staan en nauwelijks nog voor het museum in actie treden dient (opnieuw) de status te worden geëvalueerd. Met de vrijwilligers die niet ‘vast’ op het dienstrooster willen of kunnen staan, wordt geëvalueerd hoe ze toch maximaal mee kunnen draaien, om de problemen met de inroostering op te lossen. Daarnaast wordt gekeken wie er eventueel alleen (dus niet in een duo) dienst wil doen in de rustige maanden april en oktober.
De communicatie met de vrijwilligers blijft aandacht krijgen door nieuwsbrieven en zo mogelijk intensiever e-mailgebruik (bijvoorbeeld uitnodigingen voor de lezingen). De manier waarop, bijvoorbeeld het gebruik van de eigen mailserver, zal opnieuw worden bekeken.
Aan het begin van het nieuwe jaar zal een gezellige bijeenkomst met alle vrijwilligers worden gehouden, waarbij enkele vrijwilligers in het zonnetje zullen worden gezet en afscheid zal worden genomen van inmiddels vertrokken vrijwilligers. Daarnaast zal eind maart, voor de opening van het nieuwe seizoen, een bijeenkomst worden georganiseerd voor het onder de aandacht brengen van alle veiligheidszaken (inclusief gebruik van het logboek), GCC / ethische code, inclusie/toegankelijkheid en diverse beleidszaken – in feite een niet-vrijblijvende herhalingstraining. Uitleg van het beleid en de daaruit voortvloeiende acties wordt verder zoveel mogelijk individueel gedaan zodra men dienst doet als gastheer/-vrouw, door meelopende of dienstdraaiende bestuursleden. Er zal een methodiek worden ontwikkeld om vast te kunnen stellen of deze informatieoverdracht, per vrijwilliger, heeft gewerkt.
Werving van nieuwe vrijwilligers zal opnieuw plaatsvinden vanuit het donateurbestand, vanuit de bestaande vrijwilligers en via VIP Steenwijkerland.
 
Automatisering
 
De website zal in 2023 nog meer moeten worden gebruikt voor communicatie met donateurs. Vrijwilligers blijven in staat gesteld ook thuis inzage te krijgen in het collectiebeheersysteem voor foto’s, om zo mee te werken aan betere beschrijvingen.
Het informatiebeleid moet opnieuw worden geëvalueerd. Zie daarvoor ook het e-mailverkeer met de vrijwilligers (hiervoor), boekhoudsoftware en donateursadministratie.
 
Onderzoek
 
Eén van de criteria voor goed museaal handelen, basis van de museumnorm, is het doen van onderzoek en het overdragen van de resultaten. Inmiddels zijn er twee vrijwilligers die onderzoek kunnen en willen doen. Getracht wordt de onderzoeksfunctie uit te breiden met meer vrijwilligers, mogelijk door concrete onderzoekstaken te formuleren. De overdrachtsfunctie is met artikelen in Kondschap gerealiseerd, aangevuld met lezingen.
Onderzoeksresultaten worden vastgelegd in het collectiebeheersysteem.
 
Samenwerkingsverbanden
 
Deelname aan het ‘gereactiveerde’ Museumberaad wordt voortgezet. Wellicht kan vanuit dit platform ook aan meer en betere marketing worden gewerkt, in het verlengde van het gemeentelijk beleid voor spreiding van toeristen.
Het contact met de VORG zal worden uitgebouwd. Contacten met Collectie Overijssel lopen moeizaam en hebben in 2023 opnieuw extra aandacht nodig. Met het plaatselijke departement van ‘het Nut’ wordt nu samengewerkt, vooral op het gebied van bijeenkomsten. Het voor ons zo belangrijke Cultuurmenu blijft extra aandacht nodig hebben. Voor marketingdoeleinden is de organisatie van NP Weerribben-Wieden belangrijk, maar blijft in de praktijk wederom beperkt tot de promotiemogelijkheden via de website visitweerribbenwieden.com. Samenwerking met de werkgroep recreatie en toerisme van de Belangenvereniging Vollenhove Stad, zoals in 2021, moet worden uitgebreid. Helaas is er weinig terechtgekomen van samenwerking met de VOC, in 2023 zullen opnieuw contacten worden gelegd.
Tenslotte is samenwerking nodig met de opvolger van de Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland vanwege informatievoorziening vanuit het havenkantoor.
MijnStadMijnDorp, het internetproject van Collectie Overijssel (de nieuwe naam van het HCO), blijft ook in 2023 samenwerkingspartner door publicatie van een beperkt aantal oude artikelen van Kondschap.
Een werkgroep die zich bezig houdt met de historie van boerderijen in de streek blijft gefaciliteerd worden met een online beeldbank, die op termijn een extra aanbod vormt voor onze donateurs en bezoekers.
 
Huisvesting
 
De huidige huisvesting voldoet goed. Registratie van temperatuur en vochtigheid, voor de Museumnorm, geeft wel aanleiding tot voorzichtigheid m.b.t. open deuren en ventilatiemomenten. Het systeem is zowel voor de vaste tentoonstelling (beneden, warmtepomp en ventilatie, met warmteterugwinning) als boven (CV voor depot) toereikend, mits de ruime museumnormen worden gehanteerd (max. luchtvochtigheid 60%) en goed gebruikt. Onderdelen van de installatie zullen in 2023 worden vervangen, waarbij mogelijk ook het automatisch regelen van de ventilatie wordt meegenomen (tijdschakeling, lage ventilatie alleen tijdens gebruiksmomenten). Verder wordt onderzocht of er ook zonder de CV kan worden gewerkt.
De meldingsinstallatie voor brand en inbraak zal deels worden vervangen en aangesloten op de alarmcentrale.
De wisseltentoonstellingen zullen uitsluitend plaats vinden in Beeld en Geluid, de koffiehoek en entree.
Af te stoten onderdelen van de collectie blijven in depot of collectie tot moment van afstoten en worden niet tijdelijk elders in het gebouw gestald.
 
Routebeschrijvingen
 
Alleen de ‘monumentenroute’ is overgebleven. Routes moeten beginnen en eindigen bij het museum. Streven is optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de gesponsorde software ‘Routemaker’, en daar ook horecaondernemers langs de route in te betrekken. De twee routes die nu in Routemaker zitten, moeten opnieuw worden bekeken en zonodig geactualiseerd. Er zal een route langs de ‘kunstwerken’ in Vollenhove worden ontwikkeld.
Ook zal worden gekeken naar een historische fietsroute in de omgeving.
 
Donateurs
 
In 2023 zal er zowel in het voorjaar als in het najaar een avond voor donateurs worden georganiseerd, eventueel ook toegankelijk voor andere relaties. Doel is behoud maar ook werving. Nodig hiervoor is een goede communicatie, liefst per e-mail, want Kondschap is te ‘traag’ (lange voorbereidingstijd, waarin veel kan veranderen). Ook bezoek aan het museum gedurende openingstijden kan worden gepromoot, bijvoorbeeld met een mailing met o.a. nieuwe objecten en als onderwerp ‘We missen u…’.
 
Open Monumentendag, Maand van de Geschiedenis en andere publieksevenementen
 
Het museum zal zich qua openingstijden zoveel mogelijk aanpassen bij locale evenementen, maar niet gratis toegankelijk zijn. Deelname aan de organisatie van publieksevenementen zal alleen plaatsvinden indien er een duidelijk belang voor het museum kan worden aangegeven, of kennis van het museum benodigd is.
 
Voor het kunnen uitvoeren van dit jaarplan is de volgende begroting opgesteld:
 

         
BATEN expl begroot expl begroot
Omschrijving 2021 2022 2022 2023
Donateurs 9.234 9.000 9.031 9.000
Entreegelden, inclusief lezingen 1.701 2.500 4.919 4.000
Koffiehoek 84 500 704 500
Gidswerk (stadswandelingen) 275 1.000 1.674 1.500
Verkopen winkel 320 300 391 300
Rente-opbrengst 6   6 25
Educatie 1.375 2.000 1.750 2.200
Incidentele baten 1.225   3.956  
Terug energieheffing / jaaropgave     1.245  
Betaalde crediteuren 2021     399  
Waarderingssubsidie gemeente Steenwijkerland 3.027 3.027 3.078 3.103
Sponsoring 900 100 100 200
Vergoeding gemeente verzekering topstukken       3.000
Bijdrage uit de algemene reserve 2.500      
Negatief exploitatieresultaat   6.968   7.175
totaal 20.647 25.395 27.253 31.003
         
LASTEN expl begroot expl begroot
Omschrijving 2021 2022 2022 2023
Onderhoud gebouw 1.437 5.525 967 6.400
Energie (gas, electriciteit, water) 2.797 2.500 3.171 3.170
Belastingen gebouw 2.302 1.450 2.216 1.450
Aanvulling en onderhoud inventaris en infrastructuur 430 400   500
Verzekeringen (WA, inventaris en gebouw) 1.314 1.400 549 1.245
Telecomkosten 720 700 869 800
Verzekering en verwerving topstuk       800
Contributies en lidmaatschappen 68 70 68 100
ICT en administratie 3.122 500 1.226 500
Collectiebeheer 38 400 23 400
Educatie 19 500 321 500
Marketing 18 700 167 200
Aansluiting meldkamer /vervanging brandalarm   400   3.888
Werving vrijwilligers   100   100
Kosten (verwerving) museumstatus   2.700 325 3.100
Bankkosten 495 500 550 400
Representatie 1.062 250 194 250
Kleine aanschaffingen en bijdragen 6 100   100
Opleiding medewerkers       200
Onkostenvergoeding medewerkers 300 500 450 500
Reis- en verblijfkosten 75 300 84 300
Inrichting exposities en bibliotheek 702 1.000 1.458 1.000
Uitgave Kondschap 3.815 4.000 3.727 3.700
Inkoop winkel   200   700
Inkoop koffiehoek 394 500 961 700
Onvoorzien   700    
Voordelig exploitatieresultaat     9.927  
totaal 19.114 25.395 27.253 31.003

 
De post onderhoud gebouw is gebaseerd op de meerjarenraming van het onderhoud.

 
De kosten voor de museumregistratie bestaan uit de kosten van de pre-audit en de audit.
De post educatie is hoger omdat er ook een aantal scholen komt 'inhalen'.
Gidswerk wordt hoger begroot vanwege de verwachting dat in het voorseizoen activiteiten die in 2020 en 2021 gepland waren nu alsnog doorgaan.


De uitvoering van de museale kerntaken is als volgt verwerkt in de begroting:

- verwerven/afstoten: verwerven gaat in principe via schenking of bruikleen (zonder kosten), afstoten gaat via de LAMO-procedure en zal pas plaatsvinden wanneer dat kosteloos kan. Voor verwerven van objecten die binnen de collectie passen en van tenminste gemiddelde historische en informatieve waarde zijn, in goede toestand verkeren en waarvan de herkomst volledig bekend is, is op de balans een budget gereserveerd. Aankoop vindt plaats als een project, via het bestuur.
- collectiebeheer = registreren, documenteren, digitaliseren, beheer: de kosten van het collectiebeheersysteem bestaan uit lidmaatschapskosten en hostingkosten. Voor onderhoud en kleine kosten is de begrotingspost voldoende.
- onderzoeken is vrijwilligerswerk en vindt vooral via internet plaats. Overige kosten zijn uitsluitend reiskosten en vallen onder de algemene noemer reiskosten.
- presenteren: fysiek = tentoonstellen, digitaal = de kosten van het collectiebeheersysteem en posten die onder de noemer ICT vallen.
- educatie: apart begroot.

Als vooruitblik naar de toekomst is de volgende meerjarenbegroting opgesteld:
 

LASTEN begroot begroot begroot begroot begroot
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Onderhoud gebouw 5.525 6.400          4.149 3.850 3.850
Energie (gas, electriciteit, water) 2.500 3.170          3.170 3.170 3.170
Belastingen gebouw 1.450 1.450          1.450 1.450 1.450
Aanvulling en onderhoud inventaris en infrastructuur 400 500            500 500 500
Verzekeringen (WA, inventaris en gebouw) 1.400 1.245          1.250 1.300 1.350
Verzekering en verwerving  topstuk   800            550 550 550
Telecomkosten 700 800 800 800 800
Contributies en lidmaatschappen 70 100 100 100 100
ICT en administratie 500 500 500 500 500
Collectiebeheer 400 400 400 400 400
Educatie 500 500 550 550 550
Marketing 700 200            300 300 300
Aansluiting meldkamer /vervanging brandalarm 400 3.888            750 750 750
Werving vrijwilligers 100 100 100 100 100
Kosten (verwerving) museumstatus 2.700 3.100            400 400 400
Bankkosten 500 400            400 400 400
Representatie 250 250 250 250 250
Kleine aanschaffingen en bijdragen 100 100 100 100 100
Opleiding medewerkers   200 200 200 200
Onkostenvergoeding medewerkers 500 500 500 500 500
Reis- en verblijfkosten 300 300 300 300 300
Inrichting exposities en bibliotheek 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Uitgave Kondschap 4.000 3.700 3.700 3.700 3.700
Inkoop winkel/koffiehoek 700 700 700 700 700
Onvoorzien 700 700 700 700 700
Positief saldo       608 1.583
totaal 25.395 31.003 22.819 23.178 24.203
           
BATEN raming raming raming raming raming
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Donateurs 9.000 9.000          9.800 10.000 10.200
Entreegelden, inclusief lezingen 2.500 4.000          4.100 4.100 4.100
Koffiehoek 500 500 500 500 500
Gidswerk (stadswandelingen) 1.000 1.500 1.700 2.000 2.300
Verkopen winkel 300 300 400 500 600
Rente-opbrengst   25 25 25 25
Educatie 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800
Waarderingssubsidie gemeente Steenwijkerland 3.027 3.103 3.128 3.153 3.178
Sponsoring 100 200 200 300 300
Vergoeding gemeente verwerving topstukken   3.000     200
Bijdrage uit de  reserve gebouw / algemene reserve          
Negatief saldo en /of bijdrage reserves 6.968 7.175      
totaal 25.395 31.003 22.253 23.178 24.203

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.