• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
 
Artikel1 - Naam en zetel
 1. Naam stichting
De stichting draagt de naam: "Stichting Behoud Historie Kunst en Cultuur Land van Vollenhove" en zal tevens naar buiten treden onder de namen  "Cultuur Historisch Centrum Vollenhove" en “Stadsmuseum Vollenhove”
2. Plaats van vestiging
Zij is gevestigd te Vollenhove in de gemeente Steenwijkerland.
 
Artikel2 - Doel
 1. Doel
De stichting heeft ten doel: het permanent bieden van een museale plek in Vollenhove, toegankelijk voor publiek, waar het historisch en cultureel erfgoed van het gebied dat in het verleden werd aangeduid als "Het Land vanVollenhove”wordt gepresenteerd, met de nadruk op dat van de Stad Vollenhove. Daarbij wordt ernaar gestreefd dit op een actieve en dynamische wijze zoveel mogelijk toegankelijk en aantrekkelijkte maken voor een breed publiek, en een bijdrage te leveren aan de educatie van jeugd en volwassenen op het gebied van de geschiedenis van de stad en daarmee samenhangende ontwikkeling van de streek. Waar mogelijk zal de stichting trachten de aanwezige collectie aan te vullen.  De stichting is niet gericht op het behalen van winst
2. Middelen
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door  het bieden van permanente tentoonstelling over de Stad Vollenhove en het leveren van educatieve diensten op het gebied van de historie van stad en streek.  Hiertoe de nodige faciliteiten en middelen te verwerven. De realisatie van de doelstelling zal worden ondersteund door het houden van exposities en rondleidingen alsmede het voeren van een actief publiciteitsbeleid.  
 
Artikel 3 - Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
donaties;
subsidies en sponsorgelden;
verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en overige baten.
 
Artikel 4 - Het bestuur
 1. Aantal bestuursleden
De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de
bestuursleden.
Het aantal bestuursleden bedraagt ten minste vijf.
Als het bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal bestuursleden bestaat, zijn de dan in functie zijnde bestuursleden niettemin tot uitoefening van het bestuur bevoegd.  Voor benoeming tot bestuurslid komen alleen in aanmerking natuurlijke personen
2. Benoeming bestuursleden
Het bestuur vult zichzelf aan
3. Voorziening in vacature
In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien
4. Zittingsperiode. Rooster
De bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaren.
Zij zijn slechts tweemaal herbenoembaar. Nadien komen zij pas weer voor benoeming als bestuurslid in aanmerking nadat ten minste één jaar na hun laatste defungeren is verstreken.
Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een roostervan aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftredeneen evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om welke reden het bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar
5. Financiële bepaling
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend.
De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.
6.     Einde bestuurslidmaatschap
Een bestuurslid verliest zijn functie:
door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden;
door zijn aftreden op eigen verzoek;
door zijn overlijden, onder curatele-stelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
door zijn ontslag door de rechtbank.
Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar na het ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de stichting.
Schorsing door het bestuur
Een bestuurslid kan te allen tijde bij eenstemmig besluit door (de overige leden van) het bestuur worden geschorst.
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.
Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het Bestuur te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.   

Artikel 5 - Het dagelijks bestuur
 1. Samenstelling
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester, zij kan ook plaatsvervangers aanwijzen die deze functies waarnemen in geval van ontstentenis of belet. Zij vormen samen het dagelijks bestuur.  
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd
zijn.
2. Taak
Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. Het komt daartoe regelmatig en naar bevind van zaken bijeen op initiatief van de voorzitter of een van de andere leden van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een voltallige vergadering van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan buiten vergadering besluiten mits met algemene stemmen en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze  wijze van besluitvorming heeft verzet.
Het dagelijks bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer door hem aan te wijzen adviseurs.
De secretaris draagt zorg voor bijhouding van de inschrijving in het Handelsregister.
 
Artikel 6 - Vertegenwoordiging van de stichting
 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door:
het bestuur; óf
twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 
Artikel 7 - Bevoegdheid bestuur
 1. Registergoederen
Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
2. Zekerheidstelling voor anderen
Het bestuur is alleen bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt,
mits dit berust op een met een meerderheid van drie vierde van de stemmen genomen bestuursbesluit, welke goedkeuring schriftelijk moet blijken.
 
Artikel 8 - Bestuursvergaderingen
 1. Frequentie
Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per  twee maanden en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit gewenst acht(en)
2. Oproeping en notulering
De secretaris roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van het bestuur. Tussen de dag van verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen en waarnodig een nadere toelichting.
De secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon  maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op die - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.
3. Vertegenwoordiging door volmacht
Een bestuurslid mag zich op de vergadering door een ander bestuurslid laten  vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen schriftelijke
volmacht vereist.
Een bestuurslid kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één bestuurslid.
 
Artikel 9 - Besluitvorming door het bestuur
 1. Geldigheid
Het bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen.
Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de vergadering alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een besluit buiten de vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde bestuursleden, waarvan schriftelijk dient te blijken.
Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de vergadering bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de  vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
2. Wijze van stemmen
De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
3. Vereiste meerderheid
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen -
met gewone meerderheid van stemmen.
4. Staken van stemmen
Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
 
Artikel 10- Vervallen
 
Artikel 11- Vervallen
 
Artikel 12 - Boekjaar, financiële administratie en archief
 1. Boekjaar
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Administratie en archief
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de stichting steeds kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren.
3. Jaarstukken en begroting
Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan.
Dit verslag moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het bestuur te zijn vastgesteld.
Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar, voor zover dat al niet eerder is gebeurd.     
 
Artikel 13 - Donateurs
1.Begrip
Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting door middel van een of meer door het bestuur vast te stellen bijdragen financieel te steunen en als  zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De verplichting tot betaling van een ­jaarlijkse bijdrage eindigt eerst met ingang van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het donateurschap is geëindigd.       
2.  Rechten donateurs
Donateurs hebben recht op kosteloze ontvangst van het door de stichting uitgegeven kwartaalblad.

Artikel 14 - Statutenwijziging
 1. Bevoegdheid en besluitvorming
Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Als op deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal - niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering - een nieuwe vergadering kunnen worden uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van gemelde meerderheid van stemmen - tot statutenwijziging worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
2.Vervallen
3.Uitvoering
Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte. Twee bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd daarbij namens de stichting op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging en de voorgeschreven goedkeuring daarvan blijkt.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.
 
Artikel 15 - Ontbinding van de stichting, fusie, splitsing
1. Ontbindingsbesluit
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Als op deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal - niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering - een nieuwe vergadering kunnen worden uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van gemelde meerderheid van stemmen-tot ontbinding worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels als hiervoor opgenomen voor het besluit tot statutenwijziging.
Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt gegeven aan het na vereffening blijkende vereffeningssaldo, met dien verstande dat het saldo ten goede komt aan een instelling die de ANBI-status bezit.
Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft,houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.
De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van dedoor het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnenacht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezenbewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.         
2. Vervallen
3. Andere oorzaak
De stichting wordt bovendien ontbonden:
door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
4. Fusie of splitsing
Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting of onderdelen daarvangelden dezelfde regels van besluitvorming en goedkeuring als voorgeschrevenvoor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.
 
Artikel 16 - Vereffening
 1. Vereffenaars
De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling van haar zaken geschiedt door het bestuur.
2. Stichting in liquidatie
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.    
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
3. Bestemming vereffeningssaldo
Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt het bestuur welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting (het vereffeningssaldo) zal worden gegeven.
Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten als gelden voor het besluit tot ontbinding.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.
 
Artikel 17 - Reglementen
Het bestuur kan een Huishoudelijk reglementof andere reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende recht in statuten
behoren te worden geregeld.
 
Artikel 18 - Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.

(deze gewijzigde statuten zijn vastgesteld op 9-8-2018 bij akte van notaris klein te Emmeloord)
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.